Nowe wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przynoszą rewolucyjne zmiany dla samorządów i firm, które chcą wykorzystać leasing przy inwestycji finansowanej ze środków unijnych. Zmiany dotyczą kwalifikowalności wydatków beneficjentów w programie Infrastruktura i Środowisko.

Do tej pory jedyną formą wypłaty dotacji przy leasingu były comiesięczne transze, przeznaczone na spłatę rat leasingowych. To było uciążliwe dla beneficjentów i często doprowadzało do problemów z finansowaniem projektu.

Nowe rozwiązanie umożliwia wypłatę dotacji nie w ratach, ale według ceny zakupu urządzenia. Zgodnie z wytycznymi wymagane jest podpisanie przez beneficjenta umowy z firmą leasingową, w której upoważni on ją do ponoszenia w jego imieniu wydatków kwalifikowanych. Taka umowa powinna zostać załączona do wniosku o dotacje.

Dzięki temu cała unijna dotacja zostanie wypłacona beneficjentowi od razu po tym, jak odbierze zamówione urządzenia (na podstawie faktury zakupu, przedstawionej przez firmę leasingową, oraz protokołu odbioru). Beneficjent nie będzie co miesiąc musiał występować o refundację kolejnych rat leasingowych.

Niestety, nowy, bardziej korzystny sposób podejścia do leasingu na razie będzie obowiązywał tylko w jednym programie operacyjnym. W pozostałych szybko nie zostanie wdrożony. I to mimo tego, że został na początku roku dopuszczony do stosowania przez MRR przy wszystkich dotacjach z UE.

– Aby zmienić sposób kwalifikowania wydatków w programie Innowacyjna Gospodarka, musimy dokonać zmian w rozporządzeniach, a dopiero później w wytycznych – mówi Agnieszka Jankowska, dyrektor Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w MRR.

Dodaje, że zmian dotyczących leasingu należy oczekiwać przy okazji większej noweli rozporządzenia, regulującego udzielania wsparcia z UE przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Według Andrzeja Sugajskiego, dyrektora Związku Polskiego Leasingu, opóźnianie wprowadzenia nowych zasad do pozostałych programów oznacza dużą stratę dla beneficjentów. Mogą oni nawet rezygnować z dotacji ze względu na biurokratyczne zawiłości związane ze stosowaniem leasingu na starych zasadach.

ZLP poprosił o spotkanie urzędników z ministerstwa w celu przekonania ich do jak najszybszego wprowadzenia w pozostałych programach nowych zasad wypłaty leasingu przy dotacjach.