Wytyczne określają sposób refundacji kosztów związanych z umową leasingu. Polega on na refundacji części raty leasingowej będącej spłatą kapitału leasingowanego przedmiotu. Oznacza to, że beneficjent otrzymuje dofinansowanie w określonym procencie od spłaconego kapitału z zsumowanych rat leasingowych. Zatem jeśli umowa leasingu trwa trzy lata, podczas których beneficjent spłaca w ratach kapitał związany z zakupem danego aktywu, wówczas projekt musi trwać odpowiednio długo, żeby cały kapitał został zaliczony jako koszt kwalfikowalny i zrefundowany w odpowiedniej proporcji.

Wydatkami niekwalifikującymi się do współfinansowania są takie wydatki związane z umową leasingu, jak podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne.

Zasady ogólne dotyczące kwalifikowalności leasingu w zasadzie zostały wprowadzone do wszystkich Krajowych Programów Operacyjnych (PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Rozwój Polski Wschodniej), jak również regionalnych programów operacyjnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi także wprowadziło możliwość refundacji kosztów związanych z leasingiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inną sprawą jest to, co może być przedmiotem leasingu w ramach danego programu operacyjnego. W zasadzie programy operacyjne dopuszczają zastosowanie finansowania leasingiem wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Tylko niektóre z nich wprowadzają ograniczenia, jak np. w PO Infrastruktura i Środowisko dopuszcza możliwość finansowania leasingiem jedynie sprzętu i wyposażenia kwalifikowalnego w ramach tego programu. Ograniczenia w finansowaniu leasingiem znajdziemy również w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie w opisach działań programu wyszczególnione są koszty, które mogą być leasingowane.

W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych zazwyczaj odwołują się one do dokumentu Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2007-2013, który daje możliwość finansowania leasingiem wszystkich środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych, stacji paliw lub innych, które cechują się szkodliwym wpływem na grunt.