Dla zwiększania transparentności i budowania wzajemnego zaufania coraz więcej podmiotów dotrzymuje najwyższych standardów w zakresie dobrych praktyk, bo dobre praktyki łagodzą korporacyjne obyczaje.

Z badań wynika, że stosunek Polaków do instytucji finansowych jest wciąż dosyć krytyczny. Dlatego tak ważne jest, by wszyscy uczestnicy rynku zdawali sobie sprawę, że ponoszą odpowiedzialność za jakość oferowanych usług, zarówno wobec klientów, inwestorów, akcjonariuszy, jak i partnerów czy współpracowników.

Znaczenie dobrego ładu korporacyjnego oraz stosowania dobrych praktyk dla zwiększania przejrzystości rynku i budowania wzajemnego zaufania zauważają i regulatorzy rynku, i jego uczestnicy. Ponad rok temu rozpoczęły się prace nad zbiorem uniwersalnych zasad dobrych praktyk rynku finansowego. W rezultacie, wysiłkiem trzydziestu instytucji rynku finansowego, organizacji zrzeszających jego uczestników oraz przy wsparciu grupy profesorów - autorytetów rynku i etyki biznesu, powstał Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Kanon składa się z 16 uniwersalnych zasad dla całego rynku finansowego. Zawiera podstawowe wartości etyczne przyświecające podmiotom finansowym, w szczególności w kontaktach z klientami, ale jednocześnie pozostawia ich organizacjom branżowym swobodę kształtowania szczegółowych zasad, specyficznych dla poszczególnych branż i sektorów rynku. Chroni on interesy klienta poprzez np. sformułowania odnoszące się do obowiązku rzetelnego reklamowania produktów i usług finansowych, starannego rozpatrywania reklamacji czy profilowania usług. Kanon określa również standardy relacji pomiędzy podmiotami działającymi na rynku poprzez propagowanie właściwych relacji wewnętrznych i zewnętrznych czy polubownego rozstrzygania zaistniałych sporów. Ponadto promuje działania służące rozwojowi całej branży. W najbliższym czasie rozpoczną się prace nad wdrożeniem Kanonu.

To nie tylko uporządkuje rynek, ale poprawi jego wizerunek i podniesie jakość działania podmiotów finansowych. Pomoże w eliminowaniu złych praktyk z rynku, wpłynie na skuteczniejszą ochronę konsumentów, a tym samym przyczyni się do wzrostu zaufania do instytucji, którym klienci powierzają swoje pieniądze.

Z praktyki wiadomo, że takie dobrowolnie przyjęte regulacje działają skuteczniej niż administracyjne przepisy, a podmioty je przyjmujące lepiej reagują na samoregulacje niż na urzędowo nałożone nakazy i zakazy.

Artur K. Kluczny

zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego