ETF to fundusze, których polityka inwestycyjna polega na biernym śledzeniu wybranego indeksu giełdowego. Zebrany kapitał jest lokowany np. w akcje w proporcjach odpowiadających składowi indeksu. Tytuły uczestnictwa w ETF są notowane na giełdzie. Dla inwestorów koszty są niskie, bo zarządzanie funduszami jest proste i wymaga niewielkich nakładów.

Dzięki ETF inwestorzy mają możliwość taniego dostępu do rynków na całym świecie. Przy inwestowaniu w ETF nie ma również ryzyka, że samodzielnie budując portfel akcji inwestor wybierze źle i kupi spółki, które zachowają się gorzej niż rynek, np. w związku z niekompetencją zarządów. Dlatego na świecie dynamicznie rośnie popularność ETF. Pierwszy taki fundusz został założony w 1993 roku. Według najnowszych globalnych szacunków z czerwca 2007 r. ponad tysiąc ETF zarządzało już kwotą ok. 700 miliardów dolarów.

Paradoksalnie największa zaleta ETF - niska cena - może być również jedną z barier rozwoju rynku. Niewielkie marże oznaczają minimalne zyski dla pośredników, którzy nie są zainteresowani zachęcaniem klientów do inwestycji w ETF. Dlatego największą popularnością ETF cieszą się w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek doradztwa finansowego opiera się głównie na opłatach od klientów, a nie na prowizjach. W Polsce klienci detaliczni sami będą musieli odkryć zalety ETF. Pewną barierą dla inwestorów będzie również wymóg posiadania rachunku papierów wartościowych oraz nabywanie i zbywanie tytułów uczestnictwa funduszu na rynku regulowanym (opłaty transakcyjne). Zainteresowani ETF powinni być także inwestorzy instytucjonalni, którzy uzyskają za ich pośrednictwem możliwość łatwego i taniego ograniczenia ryzyka swoich portfeli.

W obecnym stanie prawnym zagraniczne ETF nie mogą rozpocząć zbywania w Polsce mimo posiadania jednolitego paszportu europejskiego. Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych zostały przygotowane pod klasyczne fundusze, których zbywanie i odkupywanie odbywa się poza rynkiem zorganizowanym, w związku z czym wyłączone zostało w stosunku do tych funduszy stosowanie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej. Nowelizacja niezbędna dla umożliwienia zbywania w naszym kraju tytułów uczestnictwa ETF jest częścią pakietu MiFID i czeka na uchwalenie przez parlament.

Zainteresowane wprowadzeniem do Polski ETF będą międzynarodowe grupy finansowe. Krajowe TFI w początkowym okresie mogą je postrzegać jako tanią konkurencję dla własnych, dość drogich, funduszy akcyjnych. Na pewno wejście ETF będzie korzystne dla polskich klientów, bo pobudzi rywalizację na rynku zarządzania aktywami.