• Podziela pan opinię uczestników III Kongresu Gospodarki Elektronicznej, którzy uważają, że przyczyną zbyt wolnego uruchamiania e-gospodarki w Polsce jest brak wspólnej dla rządu i biznesu strategii w tym zakresie?

- MSWiA w dużym stopniu podziela tę opinię. Poziom współpracy między administracją publiczną a sferą biznesu był niezadowalający pod względem ilości, jak również jakości kontaktów. Warto jednak podkreślić, że brak spójnej strategii jest tylko jedną z przyczyn opóźnień we wprowadzaniu usług informatycznych. Od końca zeszłego roku intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem elektronicznych usług świadczonych przez administrację. Prowadzimy działania związane m.in. ze zmianą prawa, przygotowujemy strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W lipcu planujemy udostępnić do konsultacji, również organizacjom reprezentującym sektor prywatny, jej gotowy projekt.

• W jakim zakresie potrzebna jest koordynacja działań państwa i podmiotów biznesowych?

- Powinna się opierać właśnie na wspólnie wypracowanych ramach strategicznych. Podstawowym punktem odniesienia pozostaną potrzeby społeczeństwa oraz otoczenia zewnętrznego - konieczność realizacji transgranicznej swobody korzystania z technologii teleinformatycznych w UE.

• Polska ma do dyspozycji ogromne środki na informatyzację. Czy jesteśmy gotowi je spożytkować?

- Z pewnością jesteśmy gotowi wykorzystać dostępne środki na informatyzację. Ich spożytkowanie będzie wymagało przygotowania dobrych projektów, zwłaszcza ze strony samorządów. To w ich gestii jest rozpoznanie potrzeb, przygotowanie i zgłoszenie działań, które należy dofinansować. Na szczeblu ogólnokrajowym pomoc realizowana jest tam, gdzie regiony nie mogą lub nie chcą prowadzić działań. Prace samorządów na rzecz e-integracji mogą być finansowane np. w ramach Działania 8.3. PO Innowacyjna Gospodarka z budżetem ok. 365 mln euro. Działania na rzecz e-integracji mogą być też finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Na szczeblu rządu przygotowujemy pole do realizacji projektów zawartych centralnie, które są dofinansowywane w ramach siódmej osi priorytetowej PO Innowacyjna Gospodarka.