Możliwość ubiegania się o kredyt na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wprowadziła ustawa z 26 października 1995 r.

Na udzielanie kredytów na infrastrukturę przeznaczone zostały środki Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. O kredyt może ubiegać się wyłącznie gmina, która zamierza realizować obiekty infrastruktury technicznej, pod warunkiem że towarzyszą one budownictwu mieszkaniowemu prowadzącemu do zwiększenia liczby budynków i lokali mieszkalnych.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 listopada 2007 r.

Przedmiot kredytowania

Przedmiotem kredytowania mogą być urządzenia i obiekty komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, to jest w szczególności:

• sieci rozprowadzające wraz z niezbędnymi urządzeniami: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

• urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków,

• urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w tym drogi, dojścia, dojazdy.

Warunki kredytowania

Na sfinansowanie realizacji przedsięwzięć infrastruktury gmina może uzyskać kredyt do wysokości 70 proc. kosztów wykonania tego zadania na okres 15 lat. Do kosztów zalicza się koszty wykonania infrastruktury wraz z kosztem pozyskania gruntu pod jej budowę oraz koszty czynności specjalistycznych, wynikających z obowiązków inwestora. Wymagane do zaangażowania w realizację przedsięwzięcia środki własne gminy mogą stanowić zaledwie 30 proc. kosztów.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu, wymaganym do przedstawienia przez gminę, może być weksel in blanco z deklaracją wekslową lub hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność gminy. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje ponadto na zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu cesję praw z polisy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, wykupionej na okres realizacji inwestycji.

Obowiązujące od listopada 2007 r. finansowe warunki kredytowania są wyjątkowo korzystne dla gmin.

Kredyt oprocentowany jest w całym okresie kredytowania według stałej stopy procentowej, ustalonej w stosunku rocznym w wysokości 1 proc. Przy możliwym do zastosowania maksymalnym okresie spłaty kredytu do 15 lat daje to możliwość ustalenia stałych, nieobciążonych ryzykiem zmiany stopy procentowej, długookresowych wydatków gminy, przeznaczonych na spłatę kredytu. Jest to niewątpliwa korzyść dla stabilności budżetu gminy. Finansowe koszty kredytu poza odsetkami naliczonymi według stałej stopy oprocentowania to prowizja pobierana w wysokości 1 proc. kwoty udzielonego kredytu.

Wymogiem uruchomienia kredytu jest zaangażowanie środków własnych gminy w realizację przedsięwzięcia na poziomie co najmniej 25 proc. planowanego kosztu wykonania komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty zaciągniętego kredytu.

Składanie wniosków

Wnioski o kredyt na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przyjmowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego, każdego roku w terminie od 1 stycznia do 30 listopada.

Doświadczenia banku

Kredyty na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego od 1997 roku. Prawie jedenastoletni okres finansowania środkami kredytowymi inwestycji gminnych w zakresie realizowanej infrastruktury pozwolił na udzielenie blisko 100 kredytów, na kwotę przekraczającą 104 mln złotych.

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. nr 212, poz. 1556).