Sejm skierował w piątek rządowy projekt ustawy o wyposażeniu morskim, wprowadzający zasady przeprowadzania oceny jego zgodności i obowiązków producentów do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Paweł Brzezicki prezentując projekt w piątek w Sejmie podkreślił, że określa on zasady przeprowadzenia oceny zgodności wyposażenia morskiego, obowiązki podmiotów gospodarczych, zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność wyposażenia morskiego, a także sposób notyfikacji tych jednostek oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku wyposażenia morskiego.

Jak dodał przewidziany w projekcie sposób oznakowania wyposażenia morskiego nie różni się merytorycznie od dotychczas obowiązujących zasad. „Obowiązki producenta dotyczyć będą przede wszystkim sporządzenia dokumentacji technicznej, przeprowadzenia procedury oceny zgodności i sporządzenia deklaracji zgodności UE oraz naniesienia na wyposażenie morskie znaku zgodności” – powiedział wiceminister.

Projekt ustawy przyznaje także dyrektorom urzędów morskich rolę organów prowadzących kontrole wyposażenia morskiego z urzędu lub na wniosek prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – poinformował Brzezicki.

Reklama

Wiceminister zwrócił uwagę, że istotna zmiana w projektowanych przepisach dotyczy sankcji za ich nieprzestrzeganie. Jak powiedział, dotychczasowa odpowiedzialność karna ma zostać zastąpiona karami administracyjnymi nakładanymi w drodze decyzji. „Kary będą nakładane na podmiot gospodarczy, a ich wysokość została określona kwotowo; projektowana ustawa w zależności od czynu określa maksymalną wysokość kary na 100 tys. zł” – zaznaczył Brzezicki.

„Sektor gospodarczy w Polsce, którego będą dotyczyć przepisy ustawy to około 60 producentów wyposażenia morskiego prowadzących swoją działalność zarówno w naszym kraju, jak i eksportujący swoje wyroby na terenie UE” – podkreślił poseł PiS Janusz Śniadek.

Jak dodał, dzięki projektowanym przepisom podmioty sektora stoczniowego oraz armatorzy statków będą mieli dostęp do wyprodukowanego w Polsce i spełniającego międzynarodowe standardy wyposażenia morskiego, co przyczyni się z pewnością do rozwoju tego sektora.

Poseł PO Arkadiusz Marchewka zwracał uwagę, że projekt ma charakter typowo techniczny, a jego celem jest dostosowanie przepisów krajowych do przepisów obowiązujących w UE i dlatego klub PO poprze go.

Według Marchewki, przepisy unijne dot. urządzeń morskich powinny być implementowane do 18 września br. Poseł PO pytał Brzezickiego, skąd takie opóźnienie i czy rząd może spodziewać się z tego powodu sankcji ze strony organów unijnych. „Nie będzie żadnych kar z Komisji Europejskiej” – odpowiedział wiceminister.

Brzezicki był pytany także o udział producentów wyposażenia morskiego w konsultacjach społecznych ws. projektu ustawy. „Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone bardzo szeroko i w szczególności wśród organizacji reprezentatywnych dla branży, czyli m.in. Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, wszystkich przedsiębiorstwach armatorskich, ale co chyba najważniejsze w dwóch instytucjach, które w tej chwili certyfikują producentów tzn. w Polskim Rejestrze Statków i Centrum Techniki Okrętowej” – powiedział wiceminister.

Proponowane przepisy zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim.