Na odstąpienie od umowy zawartej na odległość konsumenci mają zazwyczaj 10 dni. Termin ten nie obowiązuje przy zakupie artykułów spożywczych i indywidualnie określonych przedmiotów. Strony mogą zawsze się umówić, że prawo do zerwania umowy będzie przysługiwało, mimo że nie przewiduje tego ustawa.
P rzedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów w internecie, muszą liczyć się z tym, że ich klienci mogą zrezygnować z zakupionego towaru lub zamówionej usługi w ciągu 10 dni od momentu jego otrzymania. Odbywa się to przez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy kupna-sprzedaży. Jest to fundamentalna zasada charakteryzująca umowy zawierane na odległość (czyli takie, które są zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu m.in. elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, reklamy w postaci elektronicznej, telefonu czy poczty elektronicznej). Zasada ta ma jednak wyjątki, które są korzystne dla przedsiębiorców internetowych.

Rezygnacja z usług

W świetle przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem 10 dni od momentu jej zawarcia. Zamawiający usługę musi przy tym zawsze wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia. Przedsiębiorca, który nie otrzyma takiej aprobaty, będzie musiał liczyć się z tym, że konsumentowi będzie przysługiwał termin do rozwiązania umowy bez podania przyczyn.
Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi również w przypadku umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym. W grę wchodzą tu umowy obejmujące obrót instrumentami finansowymi (np. internetowy zakup akcji czy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych).
Podobnie będzie w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do takich można zaliczyć umowy o dostawę dzieła (towaru) stworzonego według indywidualnego zamówienia konsumenta. Są to - przykładowo - umowy o stworzenie strony www (tzw. homepage).

Rozpakowane płyty

Ze zwrotem kupionych towarów w niektórych przypadkach nie muszą się liczyć sprzedawcy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych (głównie muzyka, gry i programy zapisane na płytach CD i DVD). Sprzedający nie ma obowiązku uwzględniać rezygnacji z umowy, gdy konsument usunie z nagrania oryginalne opakowanie. Zazwyczaj będzie to usunięcie lub przerwanie foliowego zabezpieczenia na pudełku z nośnikiem. W praktyce może zdarzać się, że internauta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy będzie powoływał się na fakt otrzymania towaru z wadliwym opakowaniem. Przedsiębiorca musi uwzględnić jednak zwrot tylko wtedy, gdy konsument udokumentuje ten fakt protokołem sporządzonym w obecności i podpisanym przez listonosza lub kuriera.

Dostawa czasopism

Nie można też zrezygnować ze świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
- Świadczeniem, które z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócone, może być przeprowadzenie szkolenia lub kursu językowego albo zamieszczenie ogłoszenia w prasie - wyjaśnia Anna Kozanecka-Żarnecka, adwokat z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Z kolei określenie świadczenia, którego przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dotyczy głównie artykułów żywnościowych. Trudno stwierdzić jednak, że wszystkich. Będą to na pewno owoce i warzywa, nabiał, pieczywo czy mięso, czyli produkty z krótką datą ważności do spożycia. Zwrot będzie przysługiwał w razie zakupu artykułów długoterminowych.
Oświadczeń o odstąpienia od umowy nie muszą uwzględniać także firmy zajmujące się dostarczaniem prasy. Pełna informatyzacja zarządzania sprzedażą, ofertą i dostawami dzienników i innych czasopism sprawiła, że do skorzystania z usługi wystarczy niekiedy wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Pod pojęciem prasy kryją się także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania (internet, telefonia komórkowa). Możemy więc uznać, że tego rodzaju odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku zamówienia internetowych wydań czasopism.
Ostatnią kategorią świadczeń, z których nie można zrezygnować, są usługi w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
- Chodzi o gry i zakłady w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, w tym m. in. o loterie pieniężne lub loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze albo o zakłady wzajemne takie jak totalizatory i bukmacherstwo - podkreśla adwokat Anna Kozanecka-Żarnecka.

Można się umówić

Konsument jest pozbawiony prawa do zwrotu towaru (usługi) w ciągu 10 dni od dnia jego otrzymania (lub zawarcia umowy o świadczenie usługi) tylko wtedy, gdy strony nie umówiły się inaczej. Wynika to nie tylko z zapisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (...), ale i z ogólnej zasady swobody zawierania umów. Mimo+ że nie nakazuje mu tego ustawa, przedsiębiorca może zawsze zgodzić się na to, żeby jego klient korzystał z tego rodzaju przywileju także w przypadkach, które ustawa wyłącza. W przypadku przedsiębiorców może to być dobry chwyt marketingowy pozwalający na przyciągnięcie nowych klientów. Dodatkowe uprawnienie klienta powinno być uwidocznione w umowie i regulaminie sprzedaży.
ZAWARTOŚĆ OFERT E-SKLEPU
W ofercie sklepu internetowego powinny się znaleźć:
• informacja o podmiocie/usłudze;
• warunki zakupu, promocji, odpowiedzialności obu stron;
• cena;
• informacja o czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
• informacja o skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty i językach, w których umowa może być zawarta;
• zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
• informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie.
Podstawa prawna
• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).