Na odstąpienie od umowy zawartej na odległość konsumenci mają zazwyczaj 10 dni. Termin ten nie obowiązuje przy zakupie artykułów spożywczych i indywidualnie określonych przedmiotów. Strony mogą zawsze się umówić, że prawo do zerwania umowy będzie przysługiwało, mimo że nie przewiduje tego ustawa.
P rzedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów w internecie, muszą liczyć się z tym, że ich klienci mogą zrezygnować z zakupionego towaru lub zamówionej usługi w ciągu 10 dni od momentu jego otrzymania. Odbywa się to przez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy kupna-sprzedaży. Jest to fundamentalna zasada charakteryzująca umowy zawierane na odległość (czyli takie, które są zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu m.in. elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, reklamy w postaci elektronicznej, telefonu czy poczty elektronicznej). Zasada ta ma jednak wyjątki, które są korzystne dla przedsiębiorców internetowych.

Rezygnacja z usług