Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w czerwcu br. wśród 1572 firm. Prognozy eksporterów sugerują jednak utrzymanie się relatywnie niskiej dynamiki eksportu.

"Analizowane dane wskazują na stabilną i wysoką konkurencyjność cenową oraz opłacalność sprzedaży zagranicznej, a także nadal niską barierę kursową działalności przedsiębiorstw. Pomimo to, prognozy formułowane przez eksporterów pozwalają w najbliższym czasie oczekiwać niższej, niż przeciętna, ale wyższej niż w poprzednim kwartale dynamiki podpisywania nowych umów eksportowych oraz wartości eksportu" - czytamy w dokumencie.

Długo utrzymująca się dodatnia różnica między kursem rynkowym złotego a kursem opłacalności eksportu sprawia, że zarówno średni udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu, jak i odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie znajdują się na stabilnych poziomach bliskich historycznym minimom. Odsetek firm deklarujących problemy z kursem walutowym jako barierę rozwoju nieznacznie spadł w porównaniu z wartością z ubiegłego kwartału, ale był wyższy niż przed półroczem.

"Przyczyn podwyższonej wartości bariery kursowej można upatrywać m.in. w utrzymującym się relatywnie silnym kursie dolara, który w ostatnim półroczu podniósł koszty importu zaopatrzeniowego nominowanego w dolarze i zneutralizował pozytywny wpływ relatywnie niskich cen paliw, które na rynku międzynarodowym są kwotowane przede wszystkim w dolarze" - dodał NBP.

Bank centralny zwraca uwagę, że pomimo wysokiej konkurencyjności cenowej oraz opłacalności eksportu, obydwa analizowane wskaźniki prognostyczne eksportu znajdują się poniżej swoich długookresowych średnich, na poziomach nieco wyższych niż przed kwartałem.

"Pozwala to w najbliższym czasie spodziewać się relatywnie niskiej, ale stabilnej dynamiki eksportu. Analiza zjawiska wskazuje, że relatywnie niskie wartości wskaźników eksportowych tylko w niewielkim stopniu wynikają z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego - odsetek przedsiębiorstw deklarujących konflikt rosyjsko-ukraiński jako barierę rozwoju jest niższy niż przed kwartałem (2,8% w II kw. 2015 r. oraz 4,7% w I kw. 2015 r.). Można się spodziewać, że kluczową rolę dla przyszłej dynamiki eksportu oraz jej prognoz odgrywać będzie - tak, jak zawsze - koniunktura w strefie euro" - podsumowuje NBP.

W czerwcu 2015 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1572 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego.