Dbałość o środowisko, przejrzyste i skuteczne zarządzanie organizacją czy działania prospołeczne są nieodłączną częścią biznesu. Działania podejmowane w tej kwestii przez firmy już teraz przekładają się na możliwość pozyskania inwestora czy finansowania. Była o tym mowa podczas dyskusji na Forum Gospodarczym TIME w Warszawie

Inwestorzy dane niefinansowe określają skrótem ESG, od angielskiego environmental, social responsibility i corporate governance – środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Idea ESG promuje zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji, co przekłada się na odpowiedzialny biznes.

Environment obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, takie jak: przeciwdziałanie zmianom klimatu, ograniczanie emisji, efektywność energetyczna, racjonalna gospodarka wodna, odpowiedzialna gospodarka odpadami itd. Social responsibility to z kolei sprawy społeczne. Biznes w ramach tej kategorii oferuje pomoc w zwalczaniu ubóstwa, wykluczenia społecznego, dyskryminacji, wspiera lokalne społeczności, dba o przestrzeganie praw człowieka, o prawa pracowników. Z kolei corporate governance to sposób zarządzania. Chodzi zarówno o ocenę jakości zarządów czy rad nadzorczych, jak i o kulturę etyczną, jasny podział obowiązków, bezpieczeństwo itd.

Budowa wartości

Zrównoważony biznes uwzględnia kwestie środowiskowe, klimatyczne, wdraża zasady gospodarki obiegu zamkniętego, dba o standardy pracownicze, odpowiada na oczekiwania konsumentów. Z kolei ESG to sposób mierzenia wprowadzanych w tych obszarach przez firmy zmian. Dane niefinansowe są bliżej finansowych niż na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać. Bardzo mocno wpływają na budowanie wartości przedsiębiorstwa, na dostęp do atrakcyjnego finansowania, na możliwość pozyskania inwestorów i kontrahentów, na konkurencyjność danego podmiotu. Nic dziwnego, że ich rola jest coraz większa.

Od 2017 r., na mocy unijnej dyrektywy, do raportowania danych pozafinansowych zobowiązane są krajowe spółki giełdowe, banki i fundusze inwestycyjne zatrudniające ponad 500 osób, posiadające sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub generujące obroty netto powyżej 40 mln euro. Obowiązek ten obejmuje w Polsce minimum 300 podmiotów. Jednak szykują się zmiany. W 2026 r. raport niefinansowy za 2025 r. będą musiały przedstawić firmy, które zatrudniają ponad 250 osób i spełniają jeden z dwóch warunków finansowych (20 mln euro sumy bilansowej lub 40 mln euro przychodów ze sprzedaży netto). Rok później obowiązek raportowania będzie już dotyczyć szerszego kręgu podmiotów, m.in. notowanych na giełdzie małych i średnich przedsiębiorstw.

Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca komitetu Krajowej Izby Gospodarczej do spraw ESG, podkreślała podczas Forum Gospodarczego Time, że w budowie zrównoważonego rozwoju branże teleinformatyczna i energetyczna stają się kluczowymi graczami. Istotne zmniejszenie emisji będzie możliwe dzięki szerokiemu zastosowaniu technologii cyfrowych. To szansa dla gospodarki, która ma okazję stać się bardziej przyjazna dla środowiska i klimatu.

Huawei – w kierunku zielonej energii

Mamy wiele osiągnięć w tym obszarze. Jesteśmy producentem sprzętu elektronicznego i informatycznego. Ponieważ głównym kosztem użytkowania tych urządzeń jest energia, to już kilka lat temu zaczęliśmy inwestować w badania nad nowymi technologiami generowania energii. Pojawiliśmy się na rynku zielonej energii, rozwijając inteligentne inwertery generujące energię ze słońca, magazyny energii i stacje transformatorowe – mówił podczas forum Time Ryszard Hordyński, dyrektor do spraw strategii i komunikacji.

Spółka tworzy rozwiązania wykorzystywane w systemach fotowoltaicznych zarówno dla pojedynczych gospodarstw domowych, jak i dla dużych instalacji przemysłowych, wpisując się w proces transformacji energetycznej rynków, na których działa. Stara się też, by wszystkie produkowane przez nią urządzenia zużywały jak najmniej energii.

Edukacja i walka z wykluczeniem

Działania w obszarze energetyki i efektywności energetycznej to nie wszystko. W ramach aktywności związanych z odpowiedzialnością społeczną Huawei kładzie duży nacisk na współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami wspierającymi edukację. Kooperuje z ponad setką uniwersytetów i ośrodków akademickich w Europie, popularyzując specjalistyczną wiedzę. We współpracy z firmą otwierane są nowe kierunki i programy szkoleniowe. Umożliwiają one młodym ludziom pogłębianie wiedzy związanej z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, sztuczną inteligencją czy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Huawei walczy nie tylko z wykluczeniem cyfrowym, ale też z tym rozumianym szerzej. Warto wspomnieć o współpracy nawiązanej przez firmę z jednym ze start-upów, w wyniku czego wyprodukowane zostały specjalne gąsienice do wózka inwalidzkiego. Umożliwiają one pokonanie przeszkód w trudnym terenie, a nawet wjechanie wózkiem po schodach. W ramach walki z wykluczeniami firma wspiera też przedsiębiorcze kobiety, angażując się w konkurs Bizneswoman Roku organizowany przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką. W sektorze wysokich technologii wciąż przewagę mają mężczyźni, tymczasem potencjał kobiet w tym zakresie jest również bardzo duży.

Firma poważnie podchodzi też do kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Regulacje wewnętrzne są tu bardzo szczegółowe i jasno określone. Przepisy wskazują, jak pracownicy powinni zachowywać się w różnych sytuacjach. Huawei ma dobrze rozwiniętą wewnętrzną strukturę zarządzania, uprawnienia i odpowiedzialność każdego organu jest dokładnie zdefiniowana oraz opisana. Spółka jest też silnie zorientowana na klienta i nastawiona na stabilny, długoterminowy wzrost.

Banki śledzą raporty niefinansowe

Instytucje finansowe bardzo poważnie podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju. Wnikliwie oceniają raporty niefinansowe, a ich statuty często określają wprost, jakiego typu instytucjom mogą oferować finansowanie, a które powinny omijać. Wystarczy wspomnieć choćby energetykę węglową. Podmiotom z tej branży coraz trudniej jest pozyskiwać środki, wiele banków nie może finansować brudnej energii; podobne podejście wykazują ubezpieczyciele czy inwestorzy.

Aspekty środowiskowe są kluczowe nie tylko w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale również w Chinach czy Indiach. Klimat się zmienia i trzeba podjąć działania, które ograniczą wzrost globalnych temperatur i nasz wpływ na środowisko.

– Sektor finansowy patrzy na 20–30 lat do przodu. Jeśli klimat się zmieni, podniesie się poziom wód, gdzie indziej nastąpią dotkliwe susze. Wszystko to będzie przekładało się na warunki życia. Jeśli firmy w Polsce będą wykazywać wysoki ślad węglowy, część kontrahentów przestanie się u nich zaopatrywać. Przedsiębiorstwa muszą to uwzględniać w swoich projekcjach i odpowiedzialnie podchodzić do biznesu – mówił Robert Adamczyk, senior environmental adviser w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Podkreślał, że raporty niefinansowe są bardzo istotne z punktu widzenia instytucji finansowych. Banki będą musiały określać, ile w portfelach mają inwestycji zielonych, ile projektów o dużym poziomie ryzyka związanego choćby z potencjalnym zakończeniem dostaw z niektórych kierunków.

– Trzeba pamiętać, że fundusze europejskie i lokalne będą szły coraz szerszym strumieniem w kierunku zielonym. Trzeba się na to przygotować. Takie podejście niesie za sobą pewne zagrożenia, ale tworzy też przed uczestnikami rynku szanse – mówił Robert Adamczyk.

Zaznaczał on, że instytucje dogłębnie szacują ryzyka finansowe związane z każdym projektem. Ale patrzą też na takie kwestie, jak prawa człowieka, zaburzenia systemów prawnych, dyskryminację itd. Jeśli w zarządach firm nie będzie odpowiedniej reprezentacji społeczeństwa, może zabraknąć talentów.

– Firmy mające lepsze zarządy, bardziej wszechstronne, reprezentujące różne punkty widzenia, podejmują lepsze decyzje dzięki wewnętrznym dyskusjom – podkreślał przedstawiciel EBOR.

ms
ikona lupy />
Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska / Materiały prasowe

Zaczęliśmy inwestować w badania nad nowymi technologiami generowania energii. Pojawiliśmy się na rynku zielonej energii, rozwijając inteligentne inwertery generujące energię ze słońca, magazyny energii i stacje transformatorowe – mówił Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska

ikona lupy />
Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca komitetu Krajowej Izby Gospodarczej do spraw ESG / Materiały prasowe

W budowie zrównoważonego rozwoju branże teleinformatyczna i energetyczna stają się kluczowymi graczami. Istotne zmniejszenie emisji będzie możliwe dzięki szerokiemu zastosowaniu technologii cyfrowych – podkreślała Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca komitetu Krajowej Izby Gospodarczej do spraw ESG

ikona lupy />
Robert Adamczyk, senior environmental adviser w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju / Materiały prasowe

Banki będą musiały określać, ile w portfelach mają inwestycji zielonych, ile projektów o dużym poziomie ryzyka związanego choćby z potencjalnym zakończeniem dostaw z niektórych kierunków – mówił Robert Adamczyk, senior environmental adviser w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju

Materiał partnerski z serwisu Cyfrowa Gospodarka