Rafako złożyło w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o zmianę układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka.

"Przyczyną i podstawą złożenia wniosku jest zaistnienie, w ocenie zarządu emitenta, przesłanki zmiany układu [...], a więc zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa emitenta, które to zmniejszenie w ocenie zarządu emitenta ma charakter trwały" - czytamy w komunikacie.

We wniosku wskazano, że trwałe zmniejszenie dochodu jest następstwem zaistnienia szeregu zdarzeń, niezawinionych przez spółkę, a których nie można było przewidzieć na etapie postępowania restrukturyzacyjnego zakończonego zawarciem i zatwierdzeniem układu. Dotyczy to przede wszystkim istniejącej sytuacji mikro i makroekonomicznej, będącej następstwem zdarzeń o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, a także - co jest czynnikiem o znacznej wadze - przedłużającej się realizacji i rozliczenia kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III, wymieniono.

Wczoraj spółka podała, że zarząd przyjął zmienione propozycje układowe, których istotne założenia są następujące:

1. zmiana układu, ma dotyczyć wierzytelności zaliczonych w układzie do grupy II i grupy V, bez zmian odnośnie do wierzytelności zaliczonych w układzie do pozostałych grup;

2. zmiana układu, w przypadku wierzytelności zaliczonych w układzie do grupy II ma obejmować:

i. podział dotychczasowej grupy II, na następujące grupy:

a) Grupa IIa - wierzyciele niezakwalifikowani do innych grup posiadający wierzytelności główne w wysokości wyższej niż 10 000 zł jednakże nie wyższej niż 1 000 000 zł;

b) Grupa IIb - wierzyciele niezakwalifikowani do innych grup posiadający wierzytelności główne w wysokości wyższej niż 1 000 000 zł;

c) Grupa IIc - wierzyciele będący instytucjami finansowymi posiadający wierzytelności główne w wysokości wyższej niż 10 000 zł niezabezpieczone rzeczowo na majątku emitenta, a wynikające z umów kredytu, pożyczek, ubezpieczeń, gwarancji oraz innych czynności o podobnych skutkach;

ii. ustalenie następujących warunków restrukturyzacji zobowiązań emitenta zaliczonych do grup powstałych z podziału dotychczasowej grupy II:

a) Grupa IIa - zasady restrukturyzacji wierzytelności nie ulegają zmianie i będą realizowane na warunkach przewidzianych dla grupy II w układzie w dotychczasowym brzmieniu;

b) Grupa IIb:

a. raty od 1 do 2 obejmujące 6% pierwotnej wierzytelności głównej podlegają zapłacie na warunkach określonych w układzie w dotychczasowym brzmieniu. Na zasadach określonych w układzie w dotychczasowym brzmieniu konwersji na akcje podlega 20% pierwotnej wierzytelności głównej, jak również umorzeniu podlega 20% pierwotnej wierzytelności głównej oraz wszelkie należności uboczne w tym odsetki i koszty;

b. pozostała część płatności wynikających z rat od 3 do 20 przewidzianych w układzie w dotychczasowym brzmieniu, a obejmująca 54% pierwotnej wierzytelności głównej uregulowana zostanie na następujących zasadach: (i) 27% pierwotnej wierzytelności głównej będzie podlegać dalszej konwersji na akcje emitenta nowej emisji zgodnie z art. 156. Ust. 1. Pkt. 4 oraz art. 169 ust. 3 i 4 Prawa Restrukturyzacyjnego, przy cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł - za każde 2 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie jedną akcję emitenta nowej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł i (ii) 27% pierwotnej wierzytelności głównej będzie podlegać zapłacie w 12 kwartalnych równych ratach, z których pierwsza będzie płatna 31 lipca 2025 roku, a każda następna w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego, w którym przypadać będzie płatność raty kwartalnej;

c) Grupa IIc:

a. raty od 1 do 2 obejmujące 6% pierwotnej wierzytelności głównej podlegają zapłacie na warunkach określonych w układzie w dotychczasowym brzmieniu. Na zasadach określonych w układzie w dotychczasowym brzmieniu konwersji na akcje podlega 20% pierwotnej wierzytelności głównej, jak również umorzeniu podlega 20% pierwotnej wierzytelności głównej oraz wszelkie należności uboczne w tym odsetki i koszty;

b. pozostała część płatności wynikających z rat od 3 do 20 przewidzianych w układzie w dotychczasowym brzmieniu, a obejmująca 54% pierwotnej wierzytelności głównej podlegać będzie konwersji na akcje emitenta nowej emisji zgodnie z art. 156. Ust. 1. Pkt. 4 oraz art. 169 ust. 3 i 4 Prawa Restrukturyzacyjnego, przy cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł - za każde 2,00 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie jedną akcję emitenta nowej emisji o wartości nominalnej 0,01 zł;

3. Zmiana układu, w przypadku wierzytelności zaliczonych w układzie do grupy V ma obejmować ustalenie następujących warunków restrukturyzacji zobowiązań emitenta zaliczonych do tej grupy:

i. raty od 1 do 2 w wysokości 11% wierzytelności głównej podlegają zapłacie na warunkach określonych w układzie w dotychczasowym brzmieniu;

ii. pozostała część wierzytelności głównej podlegać będzie zapłacie zgodnie z następującym harmonogramem spłat:

a) Rata trzecia w wysokości 8% wierzytelności głównej w terminie do ostatniego dnia roboczego 2024 roku;

b) Rata czwarta w wysokości 8% wierzytelności głównej w terminie do ostatniego dnia roboczego 2025 roku;

c) Rata piąta w wysokości 8% wierzytelności głównej w terminie do ostatniego dnia roboczego 2026 roku;

d) Rata szósta w wysokości 8% wierzytelności głównej w terminie do ostatniego dnia roboczego 2027 roku;

e) Rata siódma w wysokości 25% wierzytelności głównej w terminie do ostatniego dnia roboczego 2028 roku;

f) Rata ósma w wysokości 32% wierzytelności głównej w terminie do ostatniego dnia roboczego 2029 roku.

iii. wszystkie należności uboczne, w tym odsetki oraz koszty naliczone zarówno za okres przed dniem układowym jak i po dniu układowym podlegają umorzeniu.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)