Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Nowela ma m.in. wzmocnić instrumenty ochrony konsumentów.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta RP poinformowano, że podpisana ustawa (upk) ma na celu implementację zmian w dyrektywie UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. "Ustawa ma ponadto na celu wzmocnienie instrumentów ochrony konsumentów także w zakresie w tej dyrektywie nieuregulowanym" - wyjaśniono.

Zgodnie z informacją nowela rozszerza definicję umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa. Obejmuje ona także umowy zawierane podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług.

Zmodyfikowano także zakres stosowania przepisów ustawy do umów dotyczących usług zdrowotnych. "Ustawa rozszerza także zakres zastosowania przepisów upk do umów, których przedmiotem są usługi finansowe – w szczególności wprowadzając zakaz zawierania takich umów podczas pokazu lub wycieczki (naruszenie tego zakazu skutkować będzie nieważnością umowy)" - wyjaśniono.

Nowela wprowadza przepisy mające na celu zapewnienie konsumentom większej przejrzystości w przypadku umów zawieranych on-line, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. W ustawie definiuje się pojęcie „internetowa platforma handlowa” oraz pojęcie „dostawca internetowej platformy handlowej”, na którego nałożono szereg obowiązków.

Obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie m.in. poinformowanie konsumenta o podziale obowiązków związanych z umową, która jest zawierana przez konsumenta na internetowej platformie handlowej, między osobę trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, a dostawcę internetowej platformy handlowej.

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta RP nowela przewiduje, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (powyższe uzupełniać będzie obecne regulacje upk o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy, liczonym od dnia jej zawarcia).

"Obydwa w/w terminy będą przy tym wydłużane do maksymalnie 12 miesięcy – w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy" - wyjaśniono.

"Ustawa wprowadza nowy obowiązek przedsiębiorcy w związku z wcześniejszym (przed upływem terminu na odstąpienie od umowy) rozpoczęciem, na żądanie konsumenta, wykonywania usługi albo dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej lub energii cieplnej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości. Oprócz dotychczasowego obowiązku uzyskania od konsumenta takiego wyraźnego żądania, przedsiębiorca będzie obowiązany zażądać od konsumenta oświadczenia o przyjęciu do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez przedsiębiorcę" - poinformowano.

W odniesieniu do Prawa telekomunikacyjnego nowelizacja przewiduje, że przesyłanie niezamówionej informacji handlowej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących, bez uprzedniej zgody użytkownika końcowego, stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji.

Ponadto, wprowadzono zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, precyzując przepisy dotyczące wymiaru sankcji administracyjnych nakładanych na jej podstawie, a także w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

"(...) dodano nowy rodzaj działania wprowadzającego w błąd – będzie nim każdy rodzaj wprowadzenia towaru na rynek w co najmniej jednym państwie członkowskim jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach członkowskich, w sytuacji gdy towar ten w sposób istotny będzie różnić się składem lub właściwościami, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki" - wskazano.

Nowela wprowadza także zmiany w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług. Doprecyzowano sposób uwidaczniania cen w przypadku zastosowania ich obniżek oraz uzupełniono przesłanki, które należy uwzględnić przy nakładaniu kary na przedsiębiorcę naruszającego przepisy dotyczące uwidaczniania cen.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. (PAP)

mmu/ pad/