Sejm w piątek uchwalił ustawę, której celem jest pomoc rolnikom najbardziej poszkodowanych na skutek wojny na Ukrainie. Chodzi głównie o producentów trzody chlewnej. Pomoc będzie przyznana raz i nie będzie mogła przekroczyć równowartości 15 tys. euro w złotych.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 453 posłów, nikt nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Teraz nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zajmie się Senat.

Nadzwyczajne wsparcie dla rolników - dla kogo

Nowela wdraża podstawy prawne do uruchomienia nadzwyczajnego, tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę objętych PROW na lata 2014–2020. Sposób wdrożenia takiego wsparcia ureguluje rozporządzenie.

W ocenie ministerstwa rolnictwa, które jest autorem projektu, skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę są coraz bardziej odczuwalne także w sektorze rolnym. Mają one związek ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Biorąc pod uwagę wysokość strat w poszczególnych sektorach produkcji rolnej, jak również ograniczony budżet przewidziany na to działanie - są to przesunięcia środków w ramach PROW - zdecydowano się na wsparcie producentów trzody chlewnej - hodowców świń w cyklu zamkniętym, gdzie produkowane są prosięta.

Wdrażanie tego działania, w tym dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, będzie zadaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. "Uwzględnienie w projekcie ustawy nowego działania, w którym pomoc ma być przyznawana w drodze decyzji administracyjnej, wiąże się z koniecznością odpowiedniej zmiany tych przepisów. Z uwagi na ograniczenia czasowe związane z terminami na zakontraktowanie i wpłacanie środków w ramach nowego działania, zakłada się skrócenie czasu na złożenie żądania doręczenia decyzji, wniesienie odwołania oraz na rozpatrzenie odwołania" - tłumaczył wiceszef resortu rolnictwa Ryszard Bartosik.

Wniosek o wsparcie dla rolników

Pomoc będzie przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego na wniosek o przyznanie pomocy. Termin na zakończenie kontraktacji środków został określony na 31 marca 2023 r.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym

Ustawa zakłada też zmiany w ustawie o podatku dochodowym. Chodzi o zwolnienie z płacenia tego podatku jednostek doradztwa rolniczego

Projektowanie rozporządzenie do ustawy przewiduje, by pomoc była przyznana rolnikowi, który do 15 maja 2022 r. zgłosił do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanie co najmniej 10 świń urodzonych w siedzibie stada od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, pomoc wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk - 70 tys. zł.

Zakłada się, że pomoc w ramach tych środków otrzymają wszyscy uprawnieni rolnicy. Może być ona przyznana tylko raz i nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 tys. euro. (PAP)

mick/ amac/