Połączenie PKN Orlen ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany statutu PKN Orlen zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podał PKN Orlen. - Jesteśmy jedną, silną, wielką, międzynarodową firmą - powiedział na konferencji Daniel Obajtek. - Przejęliśmy grupę ENERGA, grupę LOTOS, PGNiG. Wybudowaliśmy koncern jeden z największych w Europie.

"W czasach pandemii, wielkiej niestabilizacji, wojny w Europie, potrzebny jest koncern, który da bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo Polakom. Taki od początku był zamysł stworzenia tak dużego koncernu. Poszliśmy w ślad innych rozwiniętych gospodarek w tym zakresie. To był plan, w którym były przewidziane każde kroki i byliśmy bardzo konsekwentni w ich realizacji. Nie cofnęliśmy się nawet w niepewnych czasach, bo kierunek był słuszny. Dziś przejęcie i połączenie się z PGNiNG. Zbudowaliśmy w tej chwili ostatni element koncernu energetycznego."

"Przy tych wszystkich trudnych procesach było wiele niewiadomych, ale ta determinacja była. Nie tylko moja, ale i całego zespołu. Te procesy są w pełni uzasadnione. To nie tylko moje słowa, ale również międzynarodowych ekspertów czy firm, które były włączone w proces przejmowania."

"Zaczynaliśmy w momencie kiedy Skarb Państwa miał ok 27 proc. akcji w Orlenie. Dziś ma bez mała 50 proc. akcji w koncernie. Nie ma żadnej możliwości przejęcia Orlenu."

"To nie są listy intencyjne, ale realne inwestycje związane np. z rozbudową nawozu, systemu petrochemicznego, z niskoemisyjną energetyką. Poprzednio Orlen ocierał się o płynność, teraz zarabia, dzięki swojej ekspozycji na rynkach międzynarodowych. To nie tylko inwestycje, ale też bezpieczeństwo dla Polaków zapewnione w dostawach gazu. Przez 5 lat, nie czekaliśmy na konflikt, zabezpieczaliśmy region w gaz i ropę. I dzięki temu jesteśmy jednym z pierwszych koncernów, który zabezpieczył się w dostawy ropy."

"To nie tylko inwestycje, ale też bezpieczeństwo dla Polaków zapewnione w dostawach gazu. Przez 5 lat, nie czekaliśmy na konflikt, zabezpieczaliśmy region w gaz i ropę. I dzięki temu jesteśmy jednym z pierwszych koncernów, który zabezpieczył się w dostawy ropy. Ciężko było dostosować nasze rafinerie do innego gatunku ropy, ale byliśmy konsekwentni. To nie koniec tych procesów. Teraz czekają nas kolejne połączenia – np. wydobycia w Polsce i w Norwegii."

"Niebawem poprawimy naszą strategię, zwiększymy ją. Będzie rozwojem zarówno całej grupy Orlen, ale i będzie ważna dla państwa Polskiego i całej gospodarki."

"Bardzo szybko w tym kierunku idziemy. Chcemy w ciągu roku proces integracji skończyć. Żeby pokazał większe efekty. Dalsze kierunki to kwestia energetyki morskiej. Tu też jesteśmy bardzo zaangażowani. Wzięliśmy na siebie budowę portu, który zapewni nam pełną logistykę na Bałtyku i zbudowanie tam farmy. Patrząc na Bałtyk i budowę farm, myśląc o przyszłościowych koncesjach musimy bardziej myśleć o wykorzystaniu w tym całym łańcuchu polskiej gospodarki. To nie mają być inwestycje dla PKN Orlen, ale inwestycje, które zabezpieczą polską gospodarkę.Przyszłością jest energetyka atomowa. Polska ma decyzje w sprawie wielkiego atomu."

"My już widzimy tę kwestię naszej większej siły w Europie. Widzimy, że ta budowa koncernu już przekłada się na negocjacje. Są łatwiejsze. Partnerzy dostrzegają wielkość Orlenu. Możemy zakładać sojusz, ale nie sojusze mające doprowadzić do naszego przejęcia. Teraz współpraca z koncernami jest na równych warunkach. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to to jest najważniejsze w dzisiejszym czasie. Mamy bezpieczeństwo za kresie logistyki, dostaw gazu i ropy. Ale bezpieczeństwo to będzie się również wiązało z innymi inwestycjami."

Dobrze że wytrwaliśmy w tych ciężkich czasach i jesteśmy dziś w tym miejscu, w którym jesteśmy. Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanych w ten proces, a w szczególności prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ministrowi Jackowi Sasinowi. I chciałbym podziękować wszystkim związkom zawodowym. Czy widzieliście tak wielki proces przejmowania i łączenia w atmosferze spokoju społecznego. Tu nie było strajku, buntów. Tu było zaufanie

Połączenie PKN Orlen i PGNiG w KRS

Połączenie PKN Orlen ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany statutu PKN Orlen zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podał PKN Orlen.

"Połączenie przeprowadzone zostało [...] poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG S.A., obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) PGNiG S.A., na spółkę, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które spółka wyda akcjonariuszom PGNiG S.A." - czytamy w komunikacie.

29 lipca 2022 r. PKN Orlen i PGNiG uzgodniły i zawarły plan połączenia, przewidujący parytet wymiany akcji w stosunku 1:0,0925. W wyniku transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Połączenie Orlenu z PGNiG ze zgodą rządu od września

W poniedziałek 26 września rząd zgodził się na połączenie Orlenu z PGNiG. Według rządu przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września br.

W marcu 2022 r. warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Akcjonariusze PGNiG w 99,99 "za"

Akcjonariusze PGNiG podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki przegłosowali jej połączenie z PKN Orlen. Za odpowiednią uchwałą padło ponad 99,99 proc. oddanych głosów. Łącznie oddane głosy reprezentowały 85,83 proc. akcjonariuszy PGNiG. W czasie zgromadzenia przedstawiciel grupy akcjonariuszy zapowiedział zaskarżenie uchwały do sądu i wniosek o zabezpieczenie powództwa - wstrzymanie wejścia jej w życie do czasu rozpatrzenia sprawy.

Uchwała przewiduje połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie aktywa i pasywa na PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen wyda akcjonariuszom spółki zgodnie z postanowieniami planu połączenia spółek. Plan ten przewiduje, że w zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.