Projekt proponuje m.in. nowy system kar za niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez emitentów. Ma on dostosować polskie przepisy do unijnych dyrektyw 2004/109/WE i 2013/50/UE.

Projekt zakłada, że jeżeli np. notowana na giełdzie spółka nie będzie wykonywać swoich obowiązków informacyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła podjąć decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych tej spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Będzie też mogła nałożyć karę w wysokości 10 mln zł lub w kwocie stanowiącej równowartość 5 proc. całkowitego rocznego przychodu, wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy (jeżeli będzie ona przekraczać 10 mln zł). KNF, przewiduje projekt, może też zastosować obie sankcje łącznie.

Dokument zakłada też, że jeżeli możliwe będzie ustalenie kwoty korzyści, związanej z niedopełnieniem obowiązków informacyjnych przez emitenta, KNF będzie mogła nałożyć karę w wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Przy stosowanych karach komisja będzie jednak musiała też brać pod uwagę m.in. wagę naruszenia oraz sytuację finansową emitenta.

KNF będzie też mogła, za naruszenie obowiązków, nałożyć karę na członka zarządu podmiotu gospodarczego, do wysokości 2 mln zł. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez członka rady nadzorczej, kara będzie mogła sięgnąć 100 tys. zł. Kary te nie będą mogły być nałożone, jeżeli od naruszenia minął więcej niż rok.

Z kolei jeśli sprawozdanie finansowe podmiotu będzie sporządzone w walucie innej niż polska, wartości wyrażone w tej walucie będą przeliczane po średnim dziennym kursie NBP.

Poza tym projekt doprecyzowuje definicję państwa macierzystego emitenta i zasady zawiadomienia o pakietach głosu w spółce publicznej. Jako "państwo macierzyste" określa to, w którym miała miejsce pierwsza oferta publiczna papierów wartościowych. Doprecyzowuje też, że KNF prowadzi ewidencję obrotu papierami wartościowymi na "terytorium RP".

To już kolejny projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, przygotowany przez MF w ostatnich miesiącach. Poprzedni, z lipca 2014 roku, jeszcze nie został przyjęty przez Radę Ministrów. Jak wynika z dokumentów, udostępnionych na stronach Rządowego Centrum Legislacji, istotne zastrzeżenia do tego projektu zgłosiło Ministerstwo Skarbu Państwa.

W piśmie przewodnim do nowego, styczniowego projektu wiceminister finansów Izabela Leszczyna pisze, że uwagi MSP będą mogły być uwzględnione właśnie w tym dokumencie.