Kandydat na członka Rady Polityki Pieniężnej, Jakub Borowski, który został zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, nie uzyskał pozytywnej opinii sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Za pozytywną rekomendacją głosowało 24 posłów, przeciwko było 26, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

W trakcie posiedzenia komisji, Borowski mówił, że polityka pieniężna powinna być zacieśniania w sposób ostrożny i wyważony, taki który ogranicza zmienność produkcji i zatrudnienia i jednocześnie prowadzi do tego że inflacja będzie stopniowo obniżana, ale nie za cenę bardzo dużych wahań aktywności.

Jego zdaniem w czasie najbliższego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które jest zaplanowane na wtorek, stopy procentowy mogłyby zostać podniesione o 75 pkt. bazowych, a następnie skala podwyżek w kolejnych krokach powinna być mniejsza aby stopa referencyjna przekroczyła 4 proc. w perspektywie najbliższych miesięcy.

"Sądzę że (...) straty po stronie produkcji i obniżanie inflacji można w taki sposób ukształtować, żeby ta inflacja osiągnęła cel inflacyjny gdzieś w horyzoncie dwóch lat, czyli nie należy, w mojej ocenie, działać w taki sposób, żeby bardzo gwałtownie ją obniżać" - powiedział kandydat na członka RPP.

Borowski odnosząc się do możliwej perspektywy wprowadzenia w Polsce euro powiedział, że najpierw należałoby przeprowadzić kompleksowe badanie na temat korzyści i kosztów wprowadzenia wspólnej waluty.

"Bez takiego badania nie da się odpowiedzieć na pytanie w jakim momencie powinniśmy do strefy euro wejść, jak jaka będzie relacja korzyści i kosztów. W związku z tym trzeba czekać na taką analizę. Jak powiedziałem analiz cząstkowych jest trochę, ale analizy kompleksowej, moim zdaniem nie ma, a bardzo by się przydała" - powiedział.

Według Borowskiego Polska powinna wejść do strefy euro gdy badanie wskaże, że korzyści z tego powodu jednoznacznie przewyższają koszty.

Jego zdaniem taka analiza powinna zostać przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski.

Kandydat na członka RPP, odpowiadając na pytanie, czy skup obligacji realizowany przez bank centralny w czasie kryzysu wywołanego pandemią, stwierdził, że jego zdaniem takie zachowanie NBP było właściwe.

"To był skup obligacji, którego celem było przede wszystkim ustabilizowanie sytuacji na na rynku długu i niedopuszczenie do sytuacji, w której gwałtowny wzrost potrzeb pożyczkowych państwa związany z silnym załamaniem aktywności gospodarczej, doprowadzi do turbulencji na tym rynku, gwałtownego wzrostu stóp procentowych i również silnego osłabienia kursu złotego. Ten skup obligacji umożliwił po prostu stabilne finansowanie programów pomocowych, które były realizowane w trakcie w pandemii" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że tarcza antyinflacyjna w Polsce jest skoncentrowana na cenach nośników energii i żywności poprzez obniżenie VAT-u.

Ocenił, że jest czynnikiem proinflacyjnym w dłuższej perspektywie, ale nie o jakimś znaczącym wpływie, bo sam koszt tarczy antyinflacyjnej w relacji do PKB nie jest znaczący.

Podkreślił, że z drugiej strony tarcza antyinflacyjna jest wynikiem, który w krótkiej perspektywie jednak "spiłuje" szczyt inflacji. Jego zdaniem, gdyby nie tarcza, to w krótkim terminie inflacja najprawdopodobniej przekroczyłaby 10 proc. już w styczniu tego roku i w kolejnych miesiącach.

Głosowanie w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej zostało zaplanowane na środowe popołudnie.

Według informacji zamieszczonych w druku sejmowym Jakub Borowski jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalistą w zakresie polityki pieniężnej i integracji monetarnej. W 1998 r. ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku bankowość i finanse; w 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radę Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Od 2009 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej i prowadzi wykłady dla studentów Studium Magisterskiego i w ramach programu MBA poświęcone polityce pieniężnej, teorii i polityce kursów walutowych, zaawansowanej ekonomii międzynarodowej, finansom międzynarodowym i ekonomicznemu otoczeniu firmy.

W latach 2002-2007 dr Jakub Borowski kierował Wydziałem Polityki Pieniężnej w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP. W latach 2007- 2012 był głównym ekonomistą Invest-Banku i Kredyt Banku, a od 2013 pracuje na stanowisku głównego ekonomisty banku Credit Agricole. W latach 2012-2015 dr Jakub Borowski był członkiem Rady Gospodarczej przy Premierze.