W środę podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, która do tej pory pracowała nad rządowym projektem ustawy o obligacjach, zarekomendowała komisji finansów publicznych przyjęcie projektu. W głosowaniu 16 członków komisji opowiedziało się za projektem, 7 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Oznacza to, że projekt trafi pod obrady całego Sejmu.

Jeszcze przed głosowaniem poseł Wiesław Janczyk (PiS, szef podkomisji ds. instytucji finansowych) ocenił projekt rządu. "Projekt zawiera kompleksową próbę regulacji obszaru emisji obligacji. Ma na celu dostarczenie bardziej precyzyjnych niż te zawarte w ustawie z 1995 r. regulacji, które mogą i powinny stanowić zachętę dla przedsiębiorstw niefinansowych do używania tego instrumentu jako źródła finansowania swoich projektów inwestycyjnych - tak jak w innych rozwiniętych krajach świata i Europy, gdzie emisja obligacji jest podstawowym narzędziem finansowania potrzeb inwestycyjnych, obok kredytów i pożyczek" - przekonywał.

Poinformował, że już na etapie prac podkomisji - decyzją większości jej członków - do projektu ustawy nie wszedł zapis dający Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym (SKOK) możliwość emitowania obligacji wieczystych w taki sposób, żeby środki z nich pozyskane zasilały fundusz własny Kas.

Przewodnicząca komisji finansów Krystyna Skowrońska (PO) przypomniała, że taki zapis był pierwotnie w projekcie rządowym, ale rząd się z niego wycofał po negatywnej rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Obecna na posiedzeniu wiceminister resortu finansów Dorota Podedworna-Tarnowska potwierdziła, że rząd uznał argumenty nadzoru bankowego i podtrzymuje negatywną ocenę dla takiego rozwiązania.

Zbigniew Liszewski z KNF ocenił, że takie rozwiązanie nie jest dostosowane do charakteru działania SKOK-ów i powodowałoby zwiększenie ryzyka w Kasach oraz obciążenie ich wyniku finansowego.

Poprawka autorstwa posłów PiS przepadła w głosowaniu. Za jej wprowadzeniem było 8 posłów, 16 - zagłosowało przeciw.

Według Ministerstwa Finansów rządowy projekt, który teraz trafi do Sejmu, ma dostosować regulacje krajowe do tych obowiązujących na rozwiniętych rynkach finansowych i rozszerzyć zakres dostępnych emitentom obligacji instytucji i instrumentów.

Według MF rozwój polskiego rynku obligacji nieskarbowych jest niezadowalający. Do najsłabiej rozwiniętych segmentów tego rynku należą długoterminowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Tymczasem - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - w rozwiniętych gospodarkach najważniejszym źródłem finansowania przedsiębiorstw, obok kredytów bankowych i emisji akcji, pozostaje właśnie emisja obligacji.

Zdaniem ministerstwa konieczne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości narosłych wokół niektórych przepisów, jak również poprawa czytelności ustawy. Projekt przewiduje m.in. stworzenie podstaw do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy. Rozszerzony ma być zakres instrumentów przysługujących emitentom - wprowadzone zostaną tzw. obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste. Ponadto w ustawie mają się znaleźć przepisy dotyczące warunków emisji. Rozstrzygnięte zostaną też kwestie związane z interpretacją prawa. Według sejmowej komisja finansów publicznych nowe przepisy powinny wejść w życie 1 lipca 2015 r. (PAP)