Zysk operacyjny wyniósł 980 mln zł wobec 6 449 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 802 mln zł wobec 7 274 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 432 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 7 282 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 2 434 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5 920 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24 985 mln zł w porównaniu z 21 038 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Wynik EBITDA w I poł. 2021 r. zmniejszył się o 44% do 5,2 mld zł, a EBIT o 55%, do 3,42 mld zł.

"Wyniki pierwszego półrocza 2021 roku świadczą o bardzo dobrej kondycji grupy kapitałowej PGNiG, zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym. Wzrost sprzedaży gazu jest nie tylko efektem mroźnej zimy i zwiększonego zużycia paliwa do celów grzewczych, ale także wyraźnego ożywienia gospodarczego w II kwartale tego roku. Liczymy, że proces transformacji energetycznej w Polsce będzie oznaczać dalszy wzrost zapotrzebowania na gaz" - skomentował prezes Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że spadek EBITDA i EBIT r/r jest efektem uwzględnienia w ubiegłorocznych wynikach zwrotu przez Gazprom nadpłaty z tytułu dostawy gazu ziemnego w konsekwencji wygranego przez PGNiG arbitrażu. Jeżeli w wynikach I półrocza 2020 r. pominąć kwotę zwrotu, to w tym roku EBITDA Grupy PGNiG była wyższa od ubiegłorocznej o 17% a EBIT o 25%. Mniejsza była także dynamika kosztów operacyjnych, które wzrosły o 18% r/r.

"Zasadniczej zmianie uległa struktura udziału poszczególnych segmentów działalności grupy, a w jej wyniku EBITDA. Największy wkład wniósł segment Poszukiwanie i Wydobycie, który odpowiadał za 53% wyniku wobec 3% rok wcześniej. Segment Dystrybucja wypracował 30% EBITDA, podczas gdy w I połowie 2020 r. było to 13% Wkład segmentu Wytwarzanie wyniósł 12%, co stanowi dwukrotny wzrost r/r. Udział segmentu Obrót i Magazynowanie spadł do 5% z 81% przed rokiem. Zmiany te - w szczególności w przypadku segmentów Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie - są w znacznym stopniu efektem gwałtownych wahań cen węglowodorów" - czytamy dalej.

"W ciągu roku notowania gazu ziemnego odbiły z historycznego dołka do rekordowo wysokich poziomów. Mimo tak dużej zmienności otoczenia rynkowego grupa kapitałowa PGNiG utrzymała stabilność biznesu i generowanych wyników. To efekt dywersyfikacji naszej działalności, która obejmuje zarówno produkcję, jak i obrót węglowodorami wspierane segmentami Wytwarzania i Dystrybucji" - podkreślił Majewski.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w I półroczu 2021 roku wyniosły 3,79 mld zł, co oznacza wzrost o 79% r/r. Wynik EBITDA był ponad 10-krotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 2,75 mld zł. Na poprawę wskaźników finansowych największy wpływ miał wzrost cen węglowodorów. Średnie notowania ropy Brent wyrażone w złotych były w tym okresie o 49% wyższe niż przed rokiem, a średnia cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 159% r/r.

Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł 608 tys. ton i był niższy o 7% r/r. Z kolei wolumen produkcji gazu ziemnego wzrósł r/r o 7% do 2,34 mld m3, na co złożyło się większe wydobycie w Norwegii i Pakistanie.

"Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniósł w I półroczu 17,68 mld m3 i był o 7% wyższy niż przed rokiem. W połączeniu ze wzrostem cen przełożyło się to na wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 18% r/r do 17,53 mld zł. Uwzględniając sprzedaż ropy naftowej i energii elektrycznej przez pierwsze sześć miesięcy roku, segment wypracował 19,46 mld zł przychodu, co stanowi wzrost o 18% Wynik EBITDA segmentu wyniósł 0,27 mld zł i był niższy niż przed rokiem o 96%. Spadek był spowodowany wyższym kosztem pozyskania gazu wskutek wzrostu notowań paliwa na światowych rynkach oraz wpływem zwrotu nadpłaty w efekcie wygranego przez PGNiG arbitrażu z Gazpromem na wyniki grupy w I półroczu 2020 roku" - podano także.

Przychody segmentu Dystrybucja wzrosły r/r o 19% do 2,87 mld zł - przede wszystkim w konsekwencji wyższego wolumenu dystrybuowanego gazu, który zwiększył się o 19% do 7,35 mld m3. Na wzrost ilości przesyłanego paliwa zasadniczy wpływ miały niższe niż przed rokiem o ponad 1,5 stopnia Celsjusza średnie temperatury powietrza. Wynik EBITDA segmentu wyniósł po pierwszych sześciu miesiącach roku 1,55 mld zł - o 32% więcej niż w tym samym okresie 2020 roku.

"Segment wypracował 1,69 mld zł przychodów oraz 0,63 mld zł EBITDA, co stanowi wzrost odpowiednio o 14 i 19% r/r. Przychody ze sprzedaży ciepła sięgnęły 0,95 mld zł i były o 20% wyższe niż w tym samym okresie 2020 roku. Złożyły się na to wzrost taryf oraz wyższy o 3% wolumen sprzedaży ciepła, który wyniósł 23,5 PJ. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji zmniejszyły się r/r o 7% do 0,47 mld zł. Wolumen sprzedaży wytworzonej elektryczności wyniósł 1,83 TWh i był mniejszy niż przed rokiem o ok. 9%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 1 870 mln zł wobec 5 230 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)