Projekt o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dostosowuje polskie prawo do regulacji UE, dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030. Wprowadza m. in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego.

Na Fundusz trafiają środki ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach systemu EU-ETS. Przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Z FM mogą korzystać kraje, gdzie PKB per capita jest niższe niż 60 proc. średniej dla całej UE w odniesieniu do 2013 r.

Polska może skorzystać z ponad 43 proc. dostępnej puli - środków ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość – w zależności od cen rynkowych – to od 2 do 4,8 mld euro.

W projekcie, przewidziano procedurę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego - składanie wniosków, selekcję, umowy, dokumentowanie realizacji.

Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, z Funduszu Modernizacyjnego skorzystają przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, które realizują inwestycje kwalifikujące się do udzielenia dofinansowania.

Operatorem Funduszu będzie w Polsce NFOŚiGW. Planuje się, że pierwsze wnioski wpłyną jeszcze w tym roku.