Reforma ZUS dla przedsiębiorców, płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia, zmniejszenie biurokracji czy skrócenie czasu postępowań gospodarczych - to niektóre z 10 postulatów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, które mają pomóc firmom w wyjściu z kryzysu po pandemii.

Pakiet proponowanych rozwiązań, nazwanych "Dziesiątką Rzecznika MŚP", rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz przedstawił podczas wtorkowej internetowej debaty gospodarczej, zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. "Dziesiątka" - jak mówił Abramowicz - to postulaty 244 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

"Będziemy walczyć o wprowadzenie Dziesiątki w życie, ponieważ uważamy, że ona da możliwość szybszego odrobienia strat po COVID-zie (...). Gdybyśmy szybko wdrożyli te rozwiązania, łatwiej odbudowywałoby się nam gospodarkę i przedsiębiorcy szybciej wracaliby do stanu sprzed pandemii" - powiedział rzecznik, wskazując, iż przedsiębiorcy powinni mieć "więcej czasu na prowadzenie biznesu zamiast siedzenia w papierach".

W ramach "Dziesiątki Rzecznika MŚP" środowiska gospodarcze postulują m.in. wykreślenie z ustawy znanej jako "Mały ZUS Plus" limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tys. zł. Umożliwi to objęcie "Małym ZUS-em Plus" także tych przedsiębiorców, którzy osiągają większy przychód, ale ze względu na specyfikę swojej działalności (dotyczy to zwłaszcza osób trudniących się handlem, pośrednictwem itp.) nie przekłada się to na uzyskiwany przez nie dochód.

Z tym wiąże się likwidacja opłacania obniżonych składek maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności - po to, aby "Mały ZUS Plus stał" się swoistym progiem podatkowym, a nie tylko kolejną czasową ulgą.

Jako alternatywne rozwiązanie przedsiębiorcy wskazują wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego na wzór niemiecki. Każdy przedsiębiorca mógłby wówczas zadecydować o tym, czy chce opłacić składkę czy też chce oszczędzać na przyszłą emeryturę samodzielnie. Przedsiębiorca miałby obowiązek opłacać składkę zdrowotną na NFZ, mały ZUS dla wszystkich przedsiębiorców przy późniejszej niewielkiej emeryturze, na wzór ubezpieczenia rolników w KRUS.

Kolejnym postulatem rzecznika jest powiązanie płacy minimalnej z określonym obiektywnym parametrem ekonomicznym - chodzi o to, by płaca minimalna była na poziomie połowy średniego wynagrodzenia, zróżnicowana regionalnie - w skali województw lub nawet powiatów.

Rzecznik chciałby też zakazu nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcji obecnie istniejących, a także wprowadzenia w prawie przedsiębiorców klauzuli generalnej, wyłączającej mikrofirmy z nowych obowiązków formalno-prawnych. Postuluje również wyeliminowanie dublowania się danych w sprawozdaniach do poszczególnych instytucji oraz likwidację zbędnych regulacji - np. obowiązku prowadzenia bazy danych odpadowych czy uproszczenia obowiązków informacyjnych z RODO.

Wszelkie zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców powinny być wprowadzane - postuluje Rzecznik - z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. Inny postulat dotyczy nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o to, by uprawnieni do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych byli wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz rodzaju działalności. Stawki podatku od przychodu powinny być ustalone tak, aby w poszczególnych branżach generowały podobne wpływy do budżetu, co obecne rozwiązania podatkowe - uważa Rzecznik.

Kolejnymi postulatami z "Dziesiątki" są: uniemożliwienie zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego przez postawienie zarzutów z Kodeksu karnego-skarbowego oraz wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników, podejmujących błędne, sprzeczne z prawem decyzje wobec przedsiębiorców.

Adam Abramowicz chciałby również, aby powstała Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów - jej zadaniem byłoby ustalanie zasadności odwoływania się izb skarbowych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych do NSA w przypadkach, gdy wyrok jest korzystny dla przedsiębiorcy i zachodzą przesłanki do zastosowania zasad Konstytucji Biznesu.

Środowiska gospodarcze postulują ponadto ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców poprzez skrócenie maksymalnej długości tymczasowego aresztowania do dziewięciu miesięcy. Innym postulatem Rzecznika, popartym przez organizacje gospodarcze zrzeszone w Radzie Przedsiębiorców, jest skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych tak, by rozstrzygnięcie w sprawie zapadło nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.