Rząd podsumuje wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Projekt sprawozdania w tej sprawie przygotował resort finansów.

Sylwia Stelmachowska z ministerstwa finansów wyjaśnia, że takie podsumowanie przyjmowane jest po zamknięciu budżetu na każdy kolejny rok. Dodała, że według szacunków dochody budżetu państwa w 2013 roku wyniosły blisko 280 miliardów złotych, wydatki przekroczył 321 miliardów, a deficyt budżetowy wyniósł nieco ponad 42 miliardy złotych.

Deficyt jest niższy niż zaplanowane w ustawie budżetowej 51,5 mld zł. Warto jednak pamiętać, że ubiegłoroczny budżet był nowelizowany, a początkowo zaplanowany nie miał przekraczać 35,5 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.

W 2013 r. budżet państwa zrealizował: dochody – 279,1 mld zł, wydatki – 321,3 mld zł, deficyt – 42,1 mld zł.

We wrześniu 2013 r. ustawa budżetowa została znowelizowana. Było to konieczne ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, który był skutkiem stagnacji wzrostu PKB w krajach Unii Europejskiej. W 2013 r. PKB zwiększył się jedynie o 1,6 proc. wobec 2,0 proc. odnotowanych w 2012 r. Średnio inflacja wyniosła 0,9 proc. i była wyraźnie niższa od założeń w pierwotnej ustawie budżetowej (2,7 proc.) i nowelizowanej (1,6 proc.). Wzrost inwestycji sektora prywatnego nie był w stanie zrekompensować dużego spadku inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ten czynnik, wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, spowodował stagnację popytu krajowego. Spadł też popyt na pracę. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc.

Dochody budżetu państwa

W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2013 r. ustalono dochody budżetu państwa na 275.729.440 tys. zł. Ostatecznie wyniosły one 279.151.205 tys. zł, czyli zrealizowano je w kwocie wyższej o 3.421.765 tys. zł od zaplanowanej w nowelizacji (tj. o 1,2 proc.). Taki wzrost zapewnił przede wszystkim większy wpływ środków z podatków: CIT i akcyzowego oraz spadek rentowności sprzedawanych papierów wartościowych (SPW), dzięki czemu uzyskano nieplanowane dochody z premii od SPW.

Dochody podatkowe w znowelizowanej ustawie oszacowano na 239.150.240 tys. zł, okazały się wyższe i wyniosły 241.650.924 tys. zł.

Wpływy z VAT miały być na poziomie 113.000.000 tys. zł, ale były większe – 113.411.541 tys. zł. Wzrosły też wpływy z akcyzy: plan to 59.800.000 tys. zł, zrealizowano 60.653.116 tys. zł. Do budżetu trafiło też więcej pieniędzy z podatku CIT i PIT. Środki z podatku dochodowego od osób prawnych szacowano na 22.000.000 tys. zł, tymczasem było to 23.075.275 tys. zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych spodziewano się 40.900.000 tys. zł, a uzyskano więcej środków, tj. 41.290.531 tys. zł.
Dochody niepodatkowe miały być na poziomie 34.978.684 tys. zł, tymczasem wyniosły 35.975.949 tys. zł, czyli także były wyższe od zaplanowanych. Złożyły się na to m.in. większe wpływy z dywidend, a także innych opłat, grzywien, innych dochodów niepodatkowych.

Wydatki budżetu państwa

W znowelizowanej ustawie wydatki budżetu państwa ustalono na 327.294.440 tys. zł. Jednak osiągnęły one poziom 321.345.286 tys. zł, czyli były niższe o 5.949.154 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie (tj. o 1,8 proc.). Na niższe zrealizowanie wydatków wpłynęło przede wszystkim niepełne rozdysponowanie rezerw celowych w kwocie 2.668.260 tys. zł, co stanowiło 44,9 proc. kwoty niewykonanych wydatków ogółem. Największe wzrosty zrealizowanych wydatków (w stosunku do 2012 r.) miały miejsce w grupach: środki własne Unii Europejskiej, wydatki bieżące jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Największy udział w wydatkach stanowiły dotacje i subwencje (48,3 proc.).

Deficyt budżetu państwa

Nowelizacja budżetu zakładała deficyt na kwotę nie większą niż 51.565.000 tys. zł. Ostatecznie wyniósł on 42.194.081 tys. zł, czyli był niższy o 9.370.919 tys. zł od zaplanowanego w nowelizacji (tj. o 18,2 proc.).

Środki europejskie

W 2013 r. dochody budżetu środków europejskich ustalono na 81.403.652 tys. zł (wykonano 70.121.376 tys. zł), wydatki zaplanowano na 75.249.104 tys. zł (zrealizowano 63.872.383 tys. zł), nadwyżkę oszacowano na 6.154.548 tys. zł (wyniosła 6.248.994 tys. zł).

Prywatyzacja

W 2013 r. przychody z prywatyzacji zaplanowano na poziomie 5 mld zł. Ten cel zrealizowano w 87,91 proc., co oznacza, że przychody wyniosły 4.396,3 mln zł.
Zrealizowano 193 projekty prywatyzacyjne dla 155 spółek, z czego sukcesem zakończono prywatyzację 81 spółek.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2013, przedłożoną przez ministra finansów.
Rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2013 r. Przygotowanie tej uchwały stanowi wykonanie art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego Rada Ministrów podejmuje uchwalę o zamknięciu rachunków państwowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.