"Wzrost zadłużenia w maju 2013 r. był przede wszystkim związany z osłabieniem się złotego oraz ze wzrostem stanu środków na rachunku budżetu państwa. Wzrost długu od końca 2012 r. był głównie spowodowany finansowaniem deficytu budżetu państwa, który po 5 miesiącach 2013 r. wyniósł 30,9 mld zł oraz osłabieniem się złotego wobec walut, w których nominowane jest zadłużenie SP" - głosi komunikat. 

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec maja 581,84 mld zł i wzrosło o 1,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 7,2% od końca ub.r. 

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 256,21 mld zł, czyli było o 3,3% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 2,1% wyższe licząc od końca ub.r. 

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło w tym okresie 4,83 mld zł, co spadek o 42,7% w ujęciu miesięcznym, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 558,63 mld zł i wzrosło o 2,2% m/m.