Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2013 rok - poinformowała Informacyjną Agencję Radiową Kancelaria Prezydenta. Ustawa została przyjęta przez parlament 25 stycznia.

W budżecie założono, że wzrost produktu krajowego brutto w tym roku wyniesie 2,2 procent, stopa bezrobocia na koniec roku 13 procent, zaś inflacja 2,7 procent. Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB wyniesie około 2,6 procent PKB, czyli zmniejszy się w stosunku do sytuacji z roku 2012 (2,9 procent PKB).

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę prawie 335 miliardów złotych, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na poziomie prawie 300 miliardów. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 roku na kwotę nie większą niż 35,5 miliarda złotych.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2012 roku, przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, kredytów i pożyczek oraz innych źródeł.