Komisja Nadzoru Finansowego wydała spółce PayU z Poznania zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze tzw. krajowej instytucji płatniczej - poinformowała KNF we wtorek w komunikacie. To pierwsze tego typu zezwolenie wydane przez regulatora.

W komunikacie KNF podano, że obecnie rozpatrywanych jest jeszcze 39 innych wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Zgodnie z informacją KNF zakres usług płatniczych świadczonych przez PayU obejmuje m.in. przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku, czy wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu pieniędzy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty.

Ponadto spółka może wykonywać transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, a także przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń. Zezwolenie obejmuje też usługi wydawania instrumentów płatniczych, zawierania umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, przekazu pieniężnego.

Zgodnie z informacją KNF krajowa instytucja płatnicza to osoba prawna, która zgodnie ustawą o usługach płatniczych uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej. KNF zwraca uwagę, by instytucji tych nie mylić z tzw. biurami usług płatniczych. KNF wyjaśnia, że są to podmioty świadczące usługi przekazu pieniężnego na terytorium Polski, dla których średnia wartość transakcji płatniczych z poprzednich dwunastu miesięcy nie przekracza 500 tysięcy euro miesięcznie.

"Działalność w charakterze biur usług płatniczych może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru usług płatniczych. Jednocześnie biura usług płatniczych mogą prowadzić inną niż świadczenie usług płatniczych działalność gospodarczą. Biura usług płatniczych są zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych w celu wykonania transakcji płatniczych, poprzez zawarcie z bankiem lub zakładem ubezpieczeń umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia" - poinformowała KNF.

W komunikacie wskazano, że minimalna suma gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz minimalna suma gwarancyjna przy umowie ubezpieczenia na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, wynoszą 0,6 proc. kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia, nie mniej jednak niż równowartość 1200 euro.

W odróżnieniu od instytucji płatniczych, biura usług płatniczych nie podlegają m.in.: wymogom kapitałowym, ograniczeniom w łączeniu środków pieniężnych przyjętych w celu wykonania transakcji płatniczych ze środkami pieniężnymi posiadanymi z innego tytułu, ograniczeniom w działalności inwestycyjnej. Poza tym roczne sprawozdania finansowe takich biur nie muszą być badane przez biegłych rewidentów, biura nie muszą też przedstawiać KNF programu działalności na trzy kolejne lata.

"Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, sprawozdawczość okresowa biur usług płatniczych przekazywana do KNF ogranicza się do zgłaszania przekroczenia poziomu 500 tysięcy euro kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu oraz średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy, corocznego i cokwartalnego informowania o wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych" - podała KNF.