ABM Solid wystąpił do sądu z wnioskiem o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z opcji układowej na opcję likwidacyjną, wynika z komunikatu firmy. Akcje firmy straciły na wartości 33 proc.

„W związku z wypowiedzeniem licznych umów na roboty budowlane, których realizację uwzględniano w programie naprawczym oraz ryzykiem wypowiedzenia kolejnych umów, zarząd ABM Solid mając również na uwadze wniosek Nadzorcy Sądowego przychyla się do konieczności przekształcenia postępowania z opcji układowej w likwidacyjną" – czytamy w komunikacie

Spółka podała, że w związku z powyższym zarząd złożył do Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy wniosek o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z opcji układowej na opcję likwidacyjną.

W przyszłości spółka liczy na upadłość układową

„Zdaniem zarządu w obecnej sytuacji jedynie przeprowadzenie postępowania w trybie upadłości likwidacyjnej zapewni emitentowi skuteczną ochronę przed roszczeniami wierzycieli, pozwoli na zrestrukturyzowanie działalności jego przedsiębiorstwa w tym także spółek zależnych i w przypadku pozytywnych rezultatów tych działań oraz porozumienia się z wierzycielami, pozwoli na ewentualne przekształcenie w przyszłości z upadłości likwidacyjnej na upadłość układową" – czytamy dalej.

Pod koniec lipca Sąd w Tarnowie ogłosił upadłość spółki budowlanej ABM Solid z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Propozycje układowe przewidują wypłatę całości zobowiązań wobec wierzycieli, których wierzytelności nie przekraczają 15 000 zł, a także redukcję zobowiązań o 30% wobec tych, których wierzytelności wynoszą do 1 mln zł oraz 40% lub 50% w przypadku tych, których wierzytelności przekraczają 1 mln zł (w tym przypadku możliwa jest też konwersja długu na akcje).

Spółka podała też wariant B układu, który zakładał zaspokojenie wierzycieli według wariantu A dla wierzytelności powyżej kwoty 1 mln zł z modyfikacją w postaci redukcji wysokości zobowiązania o 40%; zamiany długu na kapitał, gdzie akcje spółki będą obejmowane po cenie 3,0 zł za akcję do wartości 20% wykazanego zadłużenia wchodzącego do układu.

W I kwartale br. ABM Solid miał 25,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 9,86 mln zł straty rok. Skonsolidowane przychody wyniosły 65,97 mln zł wobec 95,58 mln zł rok wcześniej.