Majszczyk zaznaczyła, że deficyt jest niższy od zakładach wielkości. Przypomniała, że w przyjętym harmonogramie założono, że deficyt osiągnie 88 proc. planu rocznego. Podkreśliła, że taka wysokość deficytu nie jest niczym nadzwyczajnym.

Dodała, że dochody państwa są na poziomie ok. 50 proc. planowanych. Poinformowała też, że dochody z tytułu VAT są nieco niższe od planu. Zapewniła, że podejmowane są działania, aby poprawić ściągalność zaległości z tytułu VAT. Dodała, że mogą one nie być zrealizowane zgodnie z planem.

Według wiceminister nic nie wskazuje, aby była zagrożona realizacja dochodów założona w ustawie budżetowej.

MF w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa zakłada, że deficyt budżetowy w 2012 roku wyniesie 26,8 mld zł wobec 35 mld zł zakładanych w budżecie.

Wcześniej Majszczyk informowała, że deficyt budżetu państwa po czerwcu wyniósł około 21,2 mld zł.