Wynik finansowy brutto zwiększył się o 29,8% w skali roku do 199,8 mln zł w 2011 r. Przychody z całokształtu działalności wzrosły o 16,7% w skali roku do 2 828,6 mln zł i złożyły się na nie w 95,8-proc. przychody netto ze sprzedaży.

Koszty z całokształtu działalności wzrosły o 15,5% w skali roku do 2 606,3 mln zł i w 81,8-proc. były to koszty operacyjne. Kapitał własny wyniósł 1 155,2 mln zł i wzrósł o 13,4% w porównaniu poprzednim rokiem.

2,2 mln pożyczek

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego uczestniczyły w 2011 r. w zawarciu 2 200,9 tys. umów na kredyty i pożyczki, co oznacza wzrost o 10,2% w skali roku. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła o 20,7% r/r do 20 480,8 mln zł.

„W strukturze kredytów i pożyczek, kredyty hipoteczne mimo niewielkiej liczby umów (60,3 tys., tj. 2,9% ogólnej liczby umów) miały największy udział wartościowy (72,5%). Wartość kredytów hipotecznych zwiększyła się o 19,7%. Kwota kredytów hipotecznych udzielonych przez duże firmy pośrednictwa kredytowego stanowiła 98,2% całego segmentu rynku kredytów hipotecznych (wartość 14 595 mln zł)"- podał GUS.

Wartość majątku przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego wzrosła o 14,7% r/r do 3 854,0 mln zł w 2011 r.

Badaniem GUS w 2011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 21 spółek akcyjnych, 35 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałe 8 firm to inne formy spółki prawa handlowego. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa kredytowego 9 firm należało do grup kapitałowych. Spośród całej zbiorowości, 45 badanych podmiotów pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, 16 udzielało wyłącznie pożyczek ze środków własnych, a 3 firmy prowadziły działalność mieszaną, tj. współpracowały z bankami i jednocześnie udzielały pożyczek ze środków własnych.