W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w I kw. br. o 0,1% w całej UE, ale spadł o 0,1% w strefie euro.

Wynik dotyczący PKB strefy euro (w ujęciu kwartalnym) jest zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. W Polsce wzrost PKB wyniósł w I kw. 2012 r. 0,8% kw/kw i 3,8% w ujęciu rocznym. (ISB) tom