Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów. "Program konwergencji - Aktualizacja 2012", poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. W dokumencie zapisano m. in. 2,5-proc. wzrost PKB w tym roku i 2,9% w przyszłym i 3,2% oraz 3,8% w dwóch kolejnych.

Natomiast inflacja ma wynieść w tym roku 4,0% średniorocznie i stopniowo zbliżać się w kierunku celu NBP. "W corocznej aktualizacji Programu konwergencji przedstawiono średniookresowe prognozy sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych.

Utrzymano główne cele i kierunki polityki gospodarczej rządu przedstawione w poprzednim dokumencie. Głównym celem polityki gospodarczej rządu, w średnim okresie, pozostaje stworzenie warunków do szybkiego i zrównoważonego wzrostu, przy zapewnieniu optymalnego tempa konsolidacji finansów publicznych" - czytamy w komunikacie.

W pierwszej kolejności celem rządu jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r., a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r. Istotne jest także zapewnienie stabilności finansów publicznych oraz trwałej równowagi sektora instytucji rządowych i samorządowych przez stabilizującą regułę wydatkową obejmującą cały sektor. Jej efektem będzie zmniejszanie deficytu sektora (w średnim okresie) do poziomu ok. 1% PKB, podano dalej. "Szacuje się, że państwowy dług publiczny w 2012 r. będzie niższy niż w roku ubiegłym i wyniesie 50,5% PKB. Przyjmuje się też, że relacja ta spadnie poniżej 50% w 2013 roku" - czytamy dalej.

CIR przypomina, że w 2011 r. dokonano jednej z największej redukcji deficytu sektora finansów publicznych po okresie transformacji. Według wstępnych danych, deficyt tego sektora w 2011 r. wyniósł 5,1% PKB. Oznacza to jego obniżenie w stosunku do 2010 r. aż o 2,7 pkt proc. (z poziomu 7,8% PKB). Tak duże ograniczenie deficytu nastąpiło głównie po stronie wydatkowej.

Relacja wydatków krajowych do PKB ukształtowała się w ub.r. na poziomie aż o 1,9 pkt proc. niższym niż w 2010 r. "W 2012 r. kontynuowana jest tendencja obniżenia relacji wydatków do PKB. W efekcie już w br. powinna ona osiągnąć (po odjęciu wydatków finansowanych środkami unijnymi) najniższy poziom w historii polskiej gospodarki od początku transformacji. Tak silne ograniczenie wydatków nie odbywa się kosztem nakładów inwestycyjnych - przeciwnie w 2011 r. odnotowano wzrost wydatków na inwestycje publiczne z 5,6% do 5,8% PKB, tj. do rekordowego poziomu, będącego najwyższym w Unii Europejskiej" - podkreślono w dokumencie.

W ocenie rządu, na zlikwidowanie nadmiernego deficytu w 2012 r. będą miały wpływ m.in. następujące działania: ograniczenie możliwości odliczania VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych z homologacją ciężarową i paliwa wykorzystywanego do ich napędu; zniesienie ulg na biokomponenty w akcyzie; podwyższenie akcyzy na papierosy; podwyższenie akcyzy na olej napędowy i opłaty paliwowej; zamrożenie skali w PIT; likwidacja tzw. lokat antybelkowych; wzrost dochodów z dywidend; wprowadzenie podatku od wydobycia miedzi i srebra; wzrost składki rentowej płaconej przez pracodawców o 2 pkt. proc.; ograniczenie składek do OFE; wpływy z mandatów z nowego sytemu fotoradarów.

Ponadto jednym z głównych czynników ograniczających deficyt będą finansowe skutki zaplanowanej przez rząd reformy systemu emerytalnego. "W 2012 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 2,9 % PKB, a w kolejnych latach obniżony zostanie do: 2,2 % PKB w 2013 r.; 1,6% PKB w 2014 r.; 0,9% PKB w 2015 r. Osiągnięcie założonego celu PKB w 2015 r. będzie wynikiem obniżenia wydatków, a nie wzrostu dochodów tego sektora w relacji do PKB" - wyliczono.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że realny wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 2,5%, w 2013 – 2,9%, w 2014 – 3,2%, a w 2015 – 3,8%. Z kolei inflacja w 2012 r. utrzyma się na wysokim poziomie. Jest to związane ze zwiększeniem jej poziomu pod koniec 2011 roku, m.in. na skutek deprecjacji kursu złotego.

"Średnioroczny CPI w roku bieżącym wyniesie 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oczekuje się, że w kolejnych latach presja inflacyjna będzie stopniowo się zmniejszać, a CPI zbliży się do celu inflacyjnego NBP" - podsumowano w komunikacie.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w tym tygodniu, że deficyt sektora "general government" wyniósł na koniec 2011 roku 5,1% PKB wobec 7,8% rok wcześniej (po korekcie), a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 56,3% PKB wobec 54,8% rok wcześniej.