Celem Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC nie jest pusta krytyka działań rządu, ale ich konstruktywne recenzowanie, a przede wszystkim rekomendowanie zmian sprzyjających rozwojowi naszego kraju, wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm, a także walce z bezrobociem i szarą strefą – deklarują inicjatorzy przedsięwzięcia - Naszym priorytetem jest przejrzyste i przyjazne prawo, likwidowanie barier, utrudniających działalność przedsiębiorcom i funkcjonowanie obywatelom.

„Rok 2012, to przełomowy czas dla Polski – albo czas prawdziwych reform i podejmowania odważnych decyzji – albo utracone szanse rozwojowe. Od mądrości i determinacji rządzących zależy dziś wyjątkowo dużo. Dlatego powołujemy Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, którego celem będzie wsparcie działań rządu służących gospodarce, inspirowanie i monitorowanie prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. Chcemy stworzyć rząd gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka – powiedział prezes i założyciel BCC Marek Goliszewski.

Skład Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:

Przewodniczący – Marek Goliszewski
Minister gospodarki – dr Janusz Steinhoff
Minister ds. energetyki – dr Zbigniew Wyszogrodzki
Minister finansów – prof. Stanisław Gomułka
Minister ds. rynków finansowych – dr Stanisław Kluza
Minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców – dr inż. Wojciech Warski
Minister skarbu i prywatyzacji – dr Grażyna Magdziak
Minister przedsiębiorczości – Dariusz Żuk
Minister ds. systemu ochrony zdrowia – Anna Janczewska-Radwan
Minister nauki i szkolnictwa wyższego – dr Wojciech Szewko
Minister ds. cyfryzacji – Krzysztof Szubert
Minister przemysłu obronnego – gen. Leon Komornicki
Minister ds. ubezpieczeń społecznych – dr Wojciech Nagel
Minister ds. prawa pracy – Zbigniew Żurek
Minister ds. rynku pracy – Dominika Staniewicz
Minister ds. rozwoju regionalnego – dr Jerzy Kwieciński
Minister ds. prawa gospodarczego – mec. Jacek Świeca
Minister ds. stanowienia prawa – Witold Michałek
Minister środowiska – Ryszard Pazdan
Minister infrastruktury – Maciej Grelowski
Minister ds. spółdzielczości – Mieczysław Grodzki

Podczas inauguracji zaprezentowano również „Bilans otwarcia” – wspólną ocenę Gospodarczego Gabinetu Cieni i Gremiów BCC dotychczasowych działań rządu z punku widzenia przedsiębiorców i gospodarki – ocena w skali od 0 do 10, gdzie zero oznacza brak aktywności rządu w danym obszarze, a 10 – optymalne działania z punktu widzenia przedsiębiorców i gospodarki.

Co kwartał prezentowany będzie indeks Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Jego celem jest ocena działań rządu w najważniejszych obszarach, która przeprowadzana cyklicznie pozwoli na wskazywanie korzystnych lub niekorzystnych tendencji gospodarczych z punktu widzenia przedsiębiorców w Polsce.

Ocena BCC dotychczasowych działań rządu

OBSZAR                                                                                OCENA                                        BRAKI
działania rządu ogółem                                                         3 punkty                                       -7 punktów
gospodarka                                                                          3 punkty                                       -7 punktów
energetyka                                                                           4 punkty                                       - 6 punktów
finanse                                                                                 3 punkty                                       -7 punktów
rynki finansowe                                                                     4 punkty                                       - 6 punktów
promocja zagraniczna gospodarki                                           3 punkty                                        -7 punktów
spółki Skarbu Państwa i prywatyzacja                                     4 punkty                                        - 6 punktów
przedsiębiorczość                                                                  3 punkty                                        -7 punktów
ochrona zdrowia                                                                    3 punkty                                        -7 punktów
cyfryzacja i rozwój społ. informacyjnego                                  3 punkty                                        -7 punktów
szkolnictwo wyższe                                                                4 punkty                                        - 6 punktów
przemysł obronny                                                                  3 punkty                                         -7 punktów
ubezpieczenia społeczne                                                        3 punkty                                         -7 punktów
prawo pracy                                                                          3 punkty                                        -7 punktów
rynek pracy                                                                           3 punkty                                        -7 punktów
zagospodarowanie funduszy europejskich                                5 punkty                                        - 5 punktów
prawo gospodarcze                                                               4 punkty                                        - 6 punktów
system stanowienia prawa                                                     3 punkty                                         -7 punktów
środowisko naturalne                                                            5 punkty                                         - 5 punktów
infrastruktura                                                                       4 punkty                                         - 6 punktów
spółdzielczość                                                                      2 punkty                                         - 8 punktów