Wzrost PKB Polski spowolni w tym roku do 3,0 proc., a w przyszłym roku - do 2,7 proc. - ocenia w swoim raporcie OECD.

Polska musi podjąć nowe działania w celu zmniejszenia deficytu budżetowego, wdrożenia najważniejszych reform i stworzenia fundamentów pod trwały długoterminowy wzrost – stwierdza najnowszy raport OECD na temat polskiej gospodarki.

Gorzej w Europie, wolniej w Polsce

Raport, zaprezentowany dzisiaj w Warszawie przez sekretarza generalnego OECD Angela Gurríę i wicepremiera Waldemara Pawlaka, zawiera ostrzeżenie, że w okresie 2012–2013 wzrost PKB spowolni do poziomu poniżej 3 proc., głównie z powodu wolnego wzrostu gospodarczego w Europie.

Reklama

Polska musi wdrożyć reformy strukturalne

„Dobre wyniki gospodarcze Polski w ostatnich latach dowodzą, że właściwa polityka makroekonomiczna w połączeniu z rozważnymi regulacjami opłacają się” – powiedział Gurría - „Nadszedł czas, żeby polskie władze promowały innowacyjne i zielone źródła wzrostu gospodarczego oraz wdrożyły reformy strukturalne, które będą sprzyjać procesowi doganiania pozostałej części Europy, a jednocześnie umocnią zaufanie rynków finansowych w przyszłość polskiej gospodarki.”

Reklama

Zdaniem OECD, bieżącym priorytetem polityki powinna stać się konsolidacja fiskalna, która nadmiernie nie osłabi wzrostu gospodarczego. Taka konsolidacja będzie najlepszym sposobem na ograniczenie zagrożeń w różnych obszarach gospodarki. Obniżenie deficytu budżetowego pomoże zmniejszyć presje cenowe, kontrolować dług zewnętrzny oraz umocnić wiarygodność budżetową. Wszystkie te elementy będą ograniczać zagrożenia związane z przenoszeniem się kryzysu.

Deficyt 2,9 proc. jednak w zasięgu ręki

OECD ocenia, że rząd powinien osiągnąć tegoroczny cel w zakresie deficytu (2,9 proc. PKB w 2012 r.), ale do zrealizowania celu na 2013 r. (wynoszącego 2 proc. PKB) oraz celu średnioterminowego Unii Europejskiej na 2015 r. (1 proc. PKB) będą potrzebne bardziej szczegółowe rozwiązania w zakresie polityki budżetowej.

Rozwiązania te powinny obejmować cięcia ulg i zwolnień podatkowych, reformę systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników, wdrożenie dalszych reform emerytalnych i zwiększenie efektywności sektora publicznego w dłuższej perspektywie.

W razie większego od prognozowanego spowolnienia, Polska mogłaby zamortyzować niekorzystny wpływ poprzez poluzowanie polityki monetarnej, pod warunkiem, że złoty nie ulegnie znacznemu osłabieniu oraz pozwalając na działanie automatycznych stabilizatorów w ramach ograniczeń dopuszczonych przez polską regułę długu publicznego.

Zdaniem OECD, Polska może w przyszłości zwiększyć długookresowy wzrost zmniejszając niedopasowania umiejętności na rynku pracy oraz poprawiając poziom szkolnictwa wyższego. Polska powinna również kontynuować starania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i dalszą prywatyzację spółek państwowych.

System opieki zdrowotnej wymaga dalszej sanacji

W raporcie OECD wyszczególniono wiele problemów, które należy rozwiązać w celu poprawy wyników i równości w dostępie do systemu opieki zdrowotnej. Należą do nich: poszerzenie bazy składek zdrowotnych w celu zapewnienia odpowiednich poziomów finansowania i ograniczenia płatności z własnej kieszeni pacjentów; rozszerzenie zakresu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych; realokacja funduszy ze szpitali do podstawowej opieki zdrowotnej oraz lepsze regulacje dotyczące pracy lekarzy zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych.

W osobnym rozdziale raportu, OECD zaleca, aby Polska prowadziła efektywniejszą politykę w zakresie środowiska, w celu promowania zielonego wzrostu gospodarczego i zminimalizowania kosztów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Kluczem do ograniczenia łącznych kosztów jest określenie jednolitej ceny dwutlenku węgla dla całej gospodarki i utrzymanie obecnego jednolitego wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii. Polityka rządu zakładająca wzrost produkcji energii atomowej i naturalnego gazu pozyskiwanego z formacji łupkowych powinna szczegółowo uwzględnić koszty i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Dalsze informacje o przeglądzie gospodarczym na temat Polski można uzyskać pod adresem: www.oecd.org/eco/surveys/poland