Aktywa osób prywatnych przekraczały 1,22 bln zł w końcu III kwartału 2011 r., a ich zobowiązania 554 mld zł, podał Narodowy Bank Polski w opracowaniu pt. "Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2011 r."

Bank centralny uważa, że w IV kw. wolniej kształtować się będzie przyrost gotówki, a tendencje wzrostowe przyrostu zadłużenia wyraźnie się osłabią.

"W III kw. 2011 r. realne dochody do dyspozycji brutto wzrosły o 1,6% r/r wobec spadku o 1,2% w poprzednim kwartale. W rezultacie wyhamował, obserwowany od III kw. 2009 r., trend spadkowy dynamiki tej kategorii.

Więcej z pensji, mniej ze świadczeń społecznych

Dodatni wkład do dynamiki dochodów do dyspozycji miało podwyższenie się tempa wzrostu nadwyżki operacyjnej brutto, dochodów z własności oraz dochodów z pracy najemnej.

Ujemnie na dynamikę dochodów do dyspozycji oddziaływał natomiast spadek dochodów ze świadczeń społecznych ogółem" - czytamy w raporcie.

Polacy ostrożniej wydaja pieniądze

Według NBP, spożycie indywidualne w III kw. 2011 r. wzrosło realnie o 3,0% r/r, nieco wolniej niż w poprzednim kwartale. Po wyraźnym przyspieszeniu tempa wzrostu spożycia, zapoczątkowanym w 2010 roku, od II kw. 2011 r. tendencja ta uległa wyhamowaniu. "Choć obserwuje się kontynuację stabilnego wzrostu sprzedaży detalicznej w IV kw. 2011 r., tempo wzrostu spożycia w najbliższym kwartale może ulec dalszemu obniżeniu ze względu na wyraźnie niższe (w porównaniu z dynamiką spożycia indywidualnego) tempa wzrostu dochodów do dyspozycji brutto i dochodów z pracy najemnej w III kw. 2011 r. oraz spadek nastrojów konsumenckich" - czytamy dalej.

Mniej oszczędzamy

Stopa oszczędzania w III kw. 2011 r. po korekcie sezonowej wyniosła -4,6%, a stopa inwestowania 7,3%. Znaczny spadek stopy oszczędzania był, w ocenie banku centralnego, konsekwencją ujemnej korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych. "Obserwuje się kontynuację trendu spadkowego stopy oszczędzania, podczas gdy stopa inwestowania od IV kw. 2009 r. kształtuje się na w miarę stabilnym poziomie. Utrzymanie się tych tendencji skutkować będzie wzrostem zadłużenia netto sektora gospodarstw domowych wobec innych sektorów gospodarki" - napisali analitycy.

Jak inwestujemy

NBP obliczył, że w III kw. 2011 r. obniżył się stan aktywów finansowych gospodarstw domowych, łącznie o 24,6 mld zł (o 2,0%) w porównaniu z końcem II kw. 2011 r. do 1.223,5 mld zł. W ujęciu rocznym, aktywa te przyrosły o kwotę 13,1 mld zł (wzrost o 1,1% r/r), tj. znacznie wolniej niż w ostatnich kwartałach. Natomiast przeprowadzone przez gospodarstwa domowe w ciągu III kw. 2011r. transakcje finansowe zwiększyły wielkość ich aktywów łącznie o 10,0 mld zł. "Odbyło się to głównie kosztem odpływu środków ulokowanych przez gospodarstwa domowe w postaci akcji i udziałów kapitałowych, funduszy inwestycyjnych, z których to form wycofano środki finansowe w wysokości 12,3 mld zł. W niewielkim stopniu wzrosły inwestycje w dłużne papiery wartościowe, dość znacznie przyrosła gotówka" - podano także.

Zadłużenie już ponad 555 mld zł, ale tempo będzie maleć

W końcu III kw. 2011 r. łączny stan zobowiązań finansowych sektora gospodarstw domowych powiększył się w porównaniu z II kw. 2011 r. o 5,7% (o 29,8 mld zł). W ujęciu rocznym zadłużenie przyrosło o 14,3%, tj. o 69,1 mld zł. Stan zobowiązań finansowych gospodarstw domowych na koniec III kw. 2011 r. sięgnął 554,3 mld zł.

"Widoczne na podstawie powyższych danych finansowych ożywienie na rynku kredytów dla gospodarstw domowych znalazło potwierdzenie w wynikach badania sytuacji na rynku kredytowym. Wskazują one na odnotowany przez banki wzrost popytu na kredyty, zarówno mieszkaniowe, jak i konsumpcyjne" - podkreślono. NBP zaznaczył, że dane monetarne za IV kw. 2011 r. wskazują na wysoki przyrost aktywów finansowych gospodarstw domowych.

Można spodziewać się tylko niewielkich przemieszczeń aktywów finansowych, i słabego odpływu aktywów z rynku akcji i funduszy inwestycyjnych. "Niżej niż w poprzednim kwartale kształtować się będzie przyrost gotówki. Osłabią się wyraźnie tendencje wzrostowe przyrostu zadłużenia" - podsumowano w raporcie.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}