W komunikacie napisano, że NIK przyjmując ocenę pozytywną uwzględnił działania ministerstwa Sportu i Turystyki na rzecz rozwoju i poprawy infrastruktury sportowej w Polsce polegające na przygotowaniu Programu oraz zaawansowaniu jego realizacji.

Realizowany od 2008 r. program zakłada budowę w każdej gminie ogólnodostępnych, bezpiecznych i nowoczesnych kompleksów rekreacyjno-sportowych. Składają się one z boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno-szatniowego, umożliwiających prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez osoby we wszystkich grupach wiekowych.

W latach 2008-2010 wybudowano 1803 kompleksów rekreacyjno-sportowe za łączną kwotę ponad 2,2 mld zł

Udział budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowił 607,4 mln zł, czyli 27 proc.

Nieprawidłowości wykryte przez NIK dotyczyły m.in. naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy zawarciu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych z wykonawcą dwóch projektów budowlanych.

NIK wskazał w komunikacie, że przedstawił resortowi sportu uwagi i oceny oraz wniósł o zapewnienie przestrzegania w ministerstwie ustawy Prawo zamówień publicznych, a także przestrzegania przepisów prawnych przy rozporządzaniu utworami będącymi przedmiotem praw autorskich.

Ponadto NIK zwrócił się do ministra sportu o przesłanie w terminie 14 dni informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych lub przyczynach niepodjęcia tych działań.