Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na RWE Polska ponad 1,9 mln zł kary za podpisywanie umów in blanco.

Prezes UOKiK na bieżąco monitoruje umowy, które przedsiębiorstwa energetyczne zawierają z klientami oraz analizuje napływające do Urzędu skargi, które są często podstawą do podjęcia dalszych działań. Tym razem wątpliwości prezes UOKiK wzbudziły umowy, które RWE Polska zawierała z klientami.

W toku postępowania prezes UOKiK ustaliła, że RWE Polska przedkładała do podpisu nieuzupełnione w istotnej części kontrakty - in blanco. Jak się okazało, klient który chciał skorzystać z oferty spółki podpisywał umowę, która nie była kompletna i dawała firmie możliwość uzupełnienia pustych miejsc po jej podpisaniu. Informacje o grupie taryfowej, mocy umownej, okresie rozliczeniowym, czasie obowiązywania umowy uzupełniała spółka. Klient o tym, ile ostatecznie będzie płacił za prąd, dowiadywał się po podpisaniu kontraktu - tymczasem to przed jego zawarciem powinien mieć rzetelne informacje o usłudze.

Prezes UOKiK stwierdziła, że RWE Polska stosowała nieuczciwą praktykę rynkową i nałożyła na spółkę karę finansową 1 mln 928 tys. 144 zł. Urząd podał też, że spółka zaprzestała stosowania sprzecznych z prawem działań.

UOKiK przypomniał też, że przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii, który udziela pomocy klientom w sporach z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.