Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w czwartek m.in. za umożliwieniem wypowiedzenia automatycznie przedłużonej umowy ubezpieczenia OC, gdy klient ma podpisaną już nową umowę.

Komisja zajmowała się w czwartek poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustaw: o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Prawo ubezpieczeniowe oraz Prawo drogowe.

Komisja opowiedziała się za wprowadzeniem do projektu poprawki PiS likwidującej tzw. podwójne ubezpieczenie w umowach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Elżbieta Rafalska z PiS podkreśliła, że jej poprawka oznacza powrót do wersji projektu przedstawionej przez rząd.

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną wcześniej przez komisję, posiadacz pojazdu mógłby co prawda wypowiedzieć starą umowę, ale tylko wtedy, gdy posiadane umowy ubezpieczenia byłyby zawarte na ten sam okres, pokrywałyby się ze sobą co do dnia. Zdaniem Rafalskiej zawężałoby to możliwość zwrotu podwójnych ubezpieczeń.

Reklama

Wiceminister finansów Wiesław Szczuka przyznał, że zaproponowany przez PiS zapis jest zgodny z przedłożeniem rządowym. Jego zdaniem należy umożliwić wypowiedzenie starej umowy, aby uniknąć sytuacji, w której ktoś będzie miał jednocześnie nową umowę i automatycznie, nieświadomie - przedłużoną starą umowę.

Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę PiS określającą przypadki, kiedy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Reklama

Negatywną opinię uzyskała m.in. poprawka PiS, która dotyczy możliwości podwyższenia w określonych okolicznościach przez zakład ubezpieczenia składki ubezpieczeniowej. Zgodnie z poprawką zakład mógłby wezwać do zapłaty podwyższonej składki "niezwłocznie, nie później niż do końca trwania umowy ubezpieczenia".

Rafalska zapewniła, że poprawka ma charakter prokonsumencki, bo w aktualnym zapisie ubezpieczyciel może wezwać klienta do zapłaty bez ograniczeń czasowych.

Komisja opowiedziała się natomiast za przyjęciem poprawek PO, które eliminują m.in. błędy legislacyjne.

Przygotowany przez rząd projekt zakłada rozwiązanie problemu podwójnego ubezpieczenia, które pojawia się np. przy sprzedaży jednego samochodu i zakupie drugiego. W przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, bez wypowiedzenia w odpowiednim terminie poprzedniej, trzeba płacić podwójne składki.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Po zmianach zakład ubezpieczeń zostanie zobowiązany, by przesłać klientom, najpóźniej na 14 dni przed końcem ubezpieczenia, informację z propozycją ubezpieczenia na kolejny okres wraz z wysokością składki, jaka miałaby obowiązywać.

W przypadku sprzedaży pojazdu, umowa ubezpieczenia jego wcześniejszego posiadacza nie będzie mogła być automatycznie odnowiona. Dzięki temu klienci nie będą wpadać w pułapkę wielokrotnego odnawiania się starych umów. Projekt doprecyzował, że przy wypowiedzeniu ubezpieczenia obowiązkowego drogą pocztową, za datę wypowiedzenia będzie się uważało datę stempla pocztowego.

Klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia.

Zmieniony ma być sposób zwrotu składki ubezpieczeń obowiązkowych. Ma on przysługiwać za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a nie - jak obecnie - za każdy pełny miesiąc. Wysokość opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczeniowego ma być uzależniona od wielokrotności minimalnego wynagrodzenia, a nie kursu euro. Kara za brak OC na auto osobowe ma stanowić równowartość dwukrotności płacy minimalnej, na samochód ciężarowy i autobus - trzykrotności, na pozostałe pojazdy - jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.