Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, zapisy w nowelizacji dotyczą m.in. warunków, jakie należy spełnić, aby zapewnić interoperacyjność systemu kolei na terytorium Polski. Interoperacyjność to zdolność systemu kolei do bezpiecznego i niezakłóconego ruchu pociągów.

"W praktyce oznacza to stopniową unifikację systemu kolei (...) na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, dążenie do likwidacji barier technicznych i proceduralnych na granicy Polski z państwami Unii Europejskiej oraz harmonizację prawa" - czytamy w komunikacie CIR.

Projekt m.in. ustanawia terminy przewidziane na wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego oraz ustala jednoznaczne kryteria warunkujące wydanie takiego zezwolenia. Uszczegóławia także zadania prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, związane z prowadzeniem i udostępnianiem krajowego rejestru pojazdów kolejowych. Określa także zasady nadawania przez prezesa UTK europejskiego numeru pojazdu kolejowego dla pojazdów kolejowych dopuszczanych po raz pierwszy do eksploatacji w UE, których dysponentami są przedsiębiorcy działający w Polsce.