Chodzi o projekty dotyczące Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) oraz jej oddziaływania na środowisko. Resort infrastruktury projekty skierował 10 maja do konsultacji społecznych.

Strategia prezentuje zamierzenia związane ze stworzeniem wydajnej infrastruktury transportowej, czyli m.in. dokończenie budowy autostrad i dróg ekspresowych, modernizację infrastruktury kolejowej i budowę kolei dużych prędkości, rewitalizację śródlądowych dróg wodnych, modernizację portów lotniczych. Ponadto dokument ten określa zasady efektywnych systemów przewozowych i sprawnych rynków transportowych.

Konsultacje społeczne prowadzone były podczas konferencji regionalnych w Krakowie, Szczecinie i Lublinie. Na spotkaniach tych poruszono zagadnienia związane z poszczególnymi gałęziami transportu. W Krakowie - przedstawiono problematykę transportu lądowego (drogowego i kolejowego), w Szczecinie - transportu wodnego (morskiego i śródlądowego), w Lublinie - transportu lotniczego.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z przepisów ustawowych

Uczestnicy warszawskiego spotkania, podsumowującego poprzednie, wskazywali na konieczność pozyskania funduszy ze środków unijnych, które zostałyby przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa oraz wygody użytkowników transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. Podkreślili potrzebę wykorzystania takich rozwiązań innowacyjnych, które zmniejszyłyby uciążliwość tego sektora dla środowiska naturalnego.

Strategia jest jednym z 9 nowych, zintegrowanych dokumentów strategicznych, mających tworzyć spójny system planowania rozwoju, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w ub.r. "Planem uporządkowania strategii rozwoju".

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z przepisów ustawowych.