Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wyniósł w kwietniu br. 13,748 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 25,46 proc. (10,959 TWh w marcu 2011) – wynika z raportu TGE.
Reklama

Znaczący udział w tym sukcesie miał obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym, który wyniósł 11,973 TWh, co stanowi wzrost o 28,63 proc.. W tym samym okresie w ubiegłym roku nie zawarto żadnych transakcji.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w kwietniu 2011 roku rekordowe 1,776 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 7,54 proc. i aż o 313,24 proc. licząc rok do roku. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 59 198 MWh przy minimum 39 824 MWh i maximum 84 860 MWh.

Kwiecień jest kolejnym miesiącem, w którym rynek bazowy dla energii elektrycznej jakim jest RDN, wciąż umacnia swoją pozycję na hurtowym rynku energii w Polsce. Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł średnio 14,44% (11,91% w marcu 2011), przy minimum 5,43% i maksimum 32,12%.

Regularnie wzrastające obroty mają bardzo duże znaczenie w procesie integracji polskiego rynku energii z rynkami ościennymi. Dzięki silnemu rynkowi bazowemu, Towarowa Giełda Energii staje się aktywnym uczestnikiem tych zmian.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 210,17 zł/MWh (wzrost m/m o 6,17 zł). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 219,51 zł/MWh (wzrost m/m o 4,41 zł).

Jak to działa

Rynek Dnia Następnego na TGE składa się z 24 godzinowych rynków, na których notowane są po jednym rodzaju kontraktu godzinowego. Dodatkowo na rynku RDN notowane są 3 kontrakty blokowe (PASMO - kontrakt z dostawą 1 MWh w każdej godzinie doby; Euroszczyt - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w każdej godzinie szczytu 8 -22; Offpeak - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w godzinach doliny zapotrzebowania 23-7).Giełda oferuje również uczestnikom RDN zgłaszanie i rozliczanie transakcji pozasesyjnych w oparciu o standardowe kontrakty notowane na sesji giełdowej RDN.
Rynek Dnia Następnego, podobnie jak pozostałe rynki na TGE zorganizowany jest w formie elektronicznego rynku giełdowego.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Struktura obrotów na Rynku Terminowym Towarowym w kwietniu 2011 pokazuje, że członkowie TGE kontynuują kontraktację energii
w dostawie na rok 2012. Podobnie jak w marcu 2011 najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt roczny o profilu dostawy energii elektrycznej BASE w 2012 roku (dostawa we wszystkich godzinach doby) – BASE_Y-12. Łączny obrót na tym kontrakcie wyniósł 8 256 960 MWh (940 MW) – stanowi to 68,96 proc. łącznego wolumenu na rynku RTT. Średnia cena kontraktu BASE_Y-12 w kwietniu 2011 ukształtowała się na poziomie 203,43 zł/MWh (wzrost m/m o 2,25 zł).