„Podczas gdy wyższe standardy kapitałowe sprawiają, ze banki są bardziej odporne na straty aktywów, odbędzie się to najpewniej kosztem wzrostu ceny kredytów, jeśli regulator wprowadzi dla banków wyższe koszty finansowania” – czytamy w opublikowanym dzisiaj w Brukseli kwartalnym raporcie na temat strefy euro, cytowanym przez agencję Bloomberg.

Banki w całej Europie podnoszą swoje rezerwy w związku z zaostrzeniem wymogów kapitałowych przez regulatorów. Nowe reguły ustalone przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, który składa się z przedstawicieli wszystkich 27 krajów członkowskich Unii, domaga się od banków podwojenia rezerw do 2019 roku.

„Podniesienie wymogów kapitałowych dla banków może wiązać ze znaczną redukcja gwałtownych zmian PKB, ale ceną za to może być nieco niższe tempo wzrostu PKB w średnim okresie czasu” – podkreśla Komisja Europejska.

W swoim raporcie Komisja stwierdza, że dalej utrzymuje się odrodzenie gospodarcze, „ale jest ono związane ze stosunkowo słabym i niezrównoważonym” wzrostem produktu krajowego brutto. Do obniżenia tempa rozwoju gospodarczego w średnim okresie czasu będą się przyczyniać takie czynniki, jak kiepska sytuacja finansowa gospodarstw domowych, kwestie bezrobocia oraz niskie oczekiwania inwestycyjne.