Spośród 8642 skarg, które w ubiegłym roku trafiły do UKNF, najwięcej - bo 3376 - dotyczyło zakładów ubezpieczeniowych (w 2009 r. było ich 2137, a w 2008 r. - 1568).

W skargach związanych z ubezpieczeniami majątkowymi, większość dotyczyła ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. "Najczęstsze zarzuty dotyczyły opieszałości zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowania, kwestii związanych z wysokością wypłacanego odszkodowania oraz odmowy jego wypłaty" - wyjaśniła Mazurkiewicz.

Wśród skarg dotyczących ubezpieczeń na życie najwięcej związanych było z wysokością odszkodowania, wyceną jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, sposobem inwestowania środków, wartością wykupu oraz odmową wypłaty świadczenia. Według UKNF skargi często wynikają z braku pełnej wiedzy ubezpieczonych na temat warunków polis na życie.

Na Otwarte Fundusze Emerytalne w ubiegłym roku wpłynęło 1531 skarg

Na Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) w ubiegłym roku wpłynęło 1531 skarg (wobec 2858 w 2009 r. i 1939 w 2008 r.). Dotyczyły one przede wszystkim nieprawidłowości przy dokonywaniu transferów do innych funduszy, prowadzenia działalności akwizycyjnej oraz wypełniania przez fundusz obowiązków informacyjnych w stosunku do swoich członków.

"W przypadku wszystkich OFE głównym powodem wystąpienia członków tych funduszy do nadzoru są problemy związane ze zmianą OFE po zawarciu przez członka OFE umowy członkowskiej z innym OFE" - informuje UKNF.

Najczęściej przyczyną problemów przyszłych emerytów były niewłaściwie wypełnione zawiadomienia o zmianie OFE - niepełne lub nieprawidłowe dane osobowe, adresowe, brak daty zawarcia umowy z innym OFE, niewypełnienie obowiązku każdorazowego informowania funduszu o zmianach w danych adresowych bądź osobowych.