Zarządzanie sferą finansów publicznych powinni bardziej przypominać model biznesowy – twierdzą przedstawiciele izb handlowych na naszym kontynencie.

Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych Eurochambres popiera wysiłki Komisji Europejskiej zmierzające do wzmocnienia narzędzi koordynowania polityki gospodarczej i budżetowej krajów „Gdyby przedsiębiorcy utrzymywaliby taki porządek w swoich finansach, jak niektóre państwa UE, skończyliby jako bankruci” – argumentuje środowisko europejskich przedsiębiorców.

Propozycje przedstawione przez Komisję Europejską mają na celu wzmocnienie paktu stabilności i wzrostu, poprzez położenie większego nacisku na dług publiczny i stabilność budżetową – przypomina Krajowa Izba Gospodarcza - KE zaproponowała m.in. aby zaostrzyć nadzór nad przypadkami niestabilności makroekonomicznej oraz uczynić egzekwowanie prawa skuteczniejszym dzięki zastosowaniu sankcji i zachęt.

Wśród rozwiązań zaproponowanych przez KE znalazły się m.in.:- monitorowanie poziomów zadłużenia publicznego; - wzmocnienie krajowych ram budżetowych (m.in. ujednolicenie metod rachunkowości, dostosowanie krajowych przepisów budżetowych do wymogów zawartych w Traktacie UE, zmianę planowania budżetowego na wieloletnie oraz objęcie ramami budżetowymi całego systemu finansów publicznych);- zapobieganie niestabilności makroekonomicznej i jej korygowanie (polepszony, szerszy nadzór makroekonomiczny w celu uniknięcia przypadków dużej niestabilności i poważnych, utrzymujących się różnic w konkurencyjności obejmowałby zatem regularną ocenę i mechanizm ostrzegania); - skuteczniejsze egzekwowanie prawa (system stopniowych sankcji dla krajów, które złamały zasady).

Zdaniem Eurochambres, propozycje KE zakładające może być szansą na wprowadzenie Europy na drogę stabilnego wzrostu. Stowarzyszenie podkreśla również rolę nowych rozwiązań zaproponowanych przez KE w analizowaniu strategii konkurencyjności poszczególnych gospodarek pod kątem realizacji priorytetów strategii Europa 2020.