Tworzenie własnego biznesu w sieci, niezależnie od tego, czy będzie nim sklep internetowy, portal społecznościowy, czy serwis hostingowy, nie powinno ograniczać się do opracowania biznesplanu i zatrudnienia dobrego grafika. Każdy (zarówno osoba fizyczna, jak i prawna), kto zamierza prowadzić chociażby ubocznie działalność zarobkową lub zawodową, świadcząc usługi z wykorzystaniem internetu, musi przestrzegać obowiązków przewidzianych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej ustawa). Ważne jest przygotowanie regulaminu odpowiadającego przepisom powszechnie obowiązującego prawa, poznanie skutków zamieszczenia oferty w witrynie e-sklepu i uprawnień, które trzeba zagwarantować usługobiorcom.

Obowiązki informacyjne

Osoba, która zdecyduje się na świadczenie usług drogą elektroniczną, musi podać wyraźnie, jednoznacznie i bezpośrednio w sieci podstawowe informacje o sobie i o prowadzonej działalności. Na stronie takiego usługodawcy powinny znaleźć się adresy elektroniczne, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres. Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, musi podać również informacje dotyczące zezwolenia – o ile na podstawie odrębnych przepisów jest ono wymagane – a także dane organu zezwalającego. Gdy usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, musi ona podać dodatkowo również swój tytuł zawodowy i wskazać samorząd, do którego należy. Na stronie powinien znaleźć się numer w rejestrze publicznym, do którego usługodawca jest wpisany, wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu go prowadzącego .

Wiele grup zawodowych ma własne kodeksy etyki. Jeżeli usługodawca należy do jednej z nich, to powinien przekazać dodatkowo informację o właściwych dla jego zawodu zasad i o sposobie dostępu do nich.

Oprócz danych na temat samego sklepu, przedsiębiorca powinien dostarczyć usługobiorcom informacje na temat specyfiki świadczonej usługi. Musi uczulić ich na aktualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług elektronicznych. Powinien opisać funkcje i cel wykorzystywanego oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, ale wprowadzonych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Zaniechanie obowiązku udostępnienia takich danych albo podanie ich w sposób nieprawdziwy lub niepełny jest wykroczeniem, którego popełnienie może wiązać się z wymierzeniem grzywny do 5 tys. zł.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Obowiązki przedsiębiorcy świadczącego usługi drogą elektroniczną.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Obowiązku sporządzenia regulaminu świadczenia usług
- Przesyłania niezamówionej informacji handlowej
- Potrzebnej zgody adresata na odbiór informacji handlowej
- Zasad wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną
- Zasad ochrony
- Rezygnacji z usług
- Rejestracji zbiorów