DR HENRYK JACEK JEZIERSKI

Główny Geolog Kraju, wiceminister w Ministerstwie Środowiska

Przedsięwzięcia mające na celu poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych wiążą się z dużymi kosztami, gdyż dopiero wykonanie wiercenia pozwala na rozpoznanie i udokumentowanie złoża. Ponadto przedsięwzięcia takie obarczone są ryzykiem, ponieważ nie zawsze istnieją możliwości technologiczne i przesłanki ekonomiczne, by eksploatować odkryte złoże.

Finansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych jest zgodne z art. 401 ust. 6 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.). W myśl art. 411 ust. 2 przytoczonej ustawy NFOŚiGW zasięga opinii ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie przeznaczenia środków na finansowanie potrzeb geologii.

Wysokość pomocy na dofinansowanie odwiertów geotermalnych ustalana jest na podstawie o rozporządzenia ministra środowiska z 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 814). Rozporządzenie to obowiązuje do 31 grudnia 2013 r. Pomoc, o której mowa, może być udzielana na przedsięwzięcia polegające na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż wód termalnych, w szczególności na projektowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu prac geologicznych.

Pomoc może być udzielana w formie: dotacji, pożyczek preferencyjnych, preferencyjnych kredytów bankowych, dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych oraz częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych.