Jaka jest podstawa prawna udzielenia dofinansowania i w jakiej formie można jej otrzymać? Co można zaliczyć jako koszty kwalifikowane projektu?
DR HENRYK JACEK JEZIERSKI
Główny Geolog Kraju, wiceminister w Ministerstwie Środowiska
Przedsięwzięcia mające na celu poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych wiążą się z dużymi kosztami, gdyż dopiero wykonanie wiercenia pozwala na rozpoznanie i udokumentowanie złoża. Ponadto przedsięwzięcia takie obarczone są ryzykiem, ponieważ nie zawsze istnieją możliwości technologiczne i przesłanki ekonomiczne, by eksploatować odkryte złoże.
Finansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych jest zgodne z art. 401 ust. 6 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.). W myśl art. 411 ust. 2 przytoczonej ustawy NFOŚiGW zasięga opinii ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie przeznaczenia środków na finansowanie potrzeb geologii.
Wysokość pomocy na dofinansowanie odwiertów geotermalnych ustalana jest na podstawie o rozporządzenia ministra środowiska z 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 814). Rozporządzenie to obowiązuje do 31 grudnia 2013 r. Pomoc, o której mowa, może być udzielana na przedsięwzięcia polegające na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż wód termalnych, w szczególności na projektowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu prac geologicznych.
Pomoc może być udzielana w formie: dotacji, pożyczek preferencyjnych, preferencyjnych kredytów bankowych, dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych oraz częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych.Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione m.in. na:
● przygotowanie terenu budowy, w tym dróg technologicznych,
● roboty budowlano-montażowe, w tym montaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu,
● wykonanie lub rekonstrukcję otworu wraz z pracami technologicznym,
● transport i zagospodarowanie urobku,
● badania geologiczne i hydrogeologiczne,
usługi niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym dozór i nadzór,
● roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz rekultywacyjne terenu,
● wykonanie dokumentacji geologicznej lub hydrogeologicznej.
Omawiane koszty są ściśle związane z zakresem projektowanych prac w celu udokumentowania złoża wód termalnych, a co za tym idzie uzależnione są od głębokości otworu, którym udostępnione zostaną wody termalne. W przypadku przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem wód termalnych należy mieć także na uwadze wysokie koszty związane z utrzymaniem sprawności i konserwacją instalacji wchodzących w skład zakładu geotermalnego.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra środowiska z 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 814).