Gostynin (woj. mazowieckie) rozpocznie wkrótce budowę całego kompleksu geotermalnego. To tylko jeden z wielu przykładów gminnych inwestycji geotermalnych. W ostatnich dwóch latach w kraju zostało uruchomionych pięć rekreacyjno-leczniczych kompleksów, a kolejnych 15 jest na różnych etapach realizacji. Wykonanie odwiertu i budowa infrastruktury niezbędnej do eksploatacji źródła to wydatek 20–40 mln zł.

Środki na inwestycje

Gminy zwracają się o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Środki na ten cel są również w większości z 16 funduszy wojewódzkich ochrony środowiska. Dotacja funduszu to maksymalnie 7,5 mln euro na pokrycie kosztów realizacji projektu. Gmina starająca się wykorzystać w perspektywie źródła geotermalne do celów gospodarczych powinna przede wszystkim powołać przedsiębiorstwo (zakład) komunalne, które będzie zajmowało się poszukiwaniami źródeł i eksploatacją.

Wodami termalnymi, w myśl prawa polskiego (geologicznego) są wody podziemne, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę co najmniej 20°C.

Zasady i warunki wykonywania prac geologicznych oraz wydobywania kopalin ze złóż określa ustawa z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Stanowi ono, że aby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in. poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania wód termalnych wymagane jest uzyskanie specjalnej koncesji. Udziela jej minister środowiska.

Wniosek do ministerstwa

Początek procedury to złożenie przez np. przedsiębiorstwo komunalne wniosku do MŚ wraz z dowodami istnienia na terenie gminy wód geotermalnych. W szczególności chodzi o dołączenie załączników graficznych, sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.

Organ koncesyjny może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja. Natomiast w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym potrzebne będą dane z ewidencji gruntów i budynków. Do wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin należy dołączyć także projekt prac geologicznych.