Budowę lub remont urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę w ramach systemów urządzeń melioracji wodnych można sfinansować ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środkami tymi dysponują samorządy województw.
Zadania obejmujące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa realizują marszałkowie województw jako zadania z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na ten cel planują natomiast w swoich budżetach wojewodowie. Budżety wojewodów są więc podstawowym źródłem finansowania zadań z tego zakresu

Program operacyjny

Ponadto środki na realizację zadań w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich przewidziane zostały w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach schematu II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Wdrożenie tego schematu następuje poprzez samorządy województw.
Pomoc udzielana w ramach schematu II dotyczy realizacji projektów z zakresu melioracji wodnych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod warunkiem że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych, w tym w szczególności:
● budowy lub remontu urządzeń melioracji wodnych służących do retencjonowania i regulacji poziomu wód, np. jazów, zastawek, zbiorników wodnych, stopni wodnych itp.,
● budowy lub remontu systemów nawodnień grawitacyjnych,
● remontu istniejących urządzeń melioracji wodnych w celu dostosowania ich do nawodnień grawitacyjnych,
● budowy lub remontu urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę w ramach systemów urządzeń melioracji wodnych,
● projektów służących poprawie warunków korzystania z wód dla potrzeb rolnictwa,
● projektów z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych.
W ramach działania nie przewiduje się zakupu maszyn i urządzeń na utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych dla spółek wodnych, gdyż zgodnie z założeniami programowymi inny jest cel tego działania. Beneficjentem schematu II jest wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych.
Ogólne potrzeby w zakresie melioracji wodnych i ochrony gruntów przed skutkami powodzi, oszacowane przez marszałków województw, wynoszą 1600 mln euro. Dlatego też minister rolnictwa i rozwoju wsi dokonał zwiększenia środków na schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW 2007–2013 z pierwotnie zakładanych 350 mln euro do 440 mln euro. Mimo to kwota ta nadal jest dużo niższa od potrzeb zgłoszonych przez samorządy województw – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 8745)Działalność spółek

W związku z tym, że środki na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi są daleko niewystarczające, konieczne było podjęcie działań zapobiegających rozproszeniu tych środków. Dlatego też przy programowaniu PROW 2007–2013 podjęto decyzję o ograniczeniu beneficjentów tego działania tylko do wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Spółki wodne natomiast zgodnie zapisami w PROW 2007–2013 i art. 74b ust. 2 ustawy – Prawa wodne mają możliwość wpływania na podejmowanie decyzji o realizacji projektów w zakresie melioracji szczegółowych. W przypadku projektów dotyczących budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych warunkiem koniecznym jest wystąpienie do wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, właścicieli gruntów lub spółki wodnej o przeprowadzenie inwestycji w tym zakresie. Od aktywności spółek wodnych i właścicieli gruntów, którzy przede wszystkim są członkami spółek wodnych, zależy rozmiar prac melioracyjnych i konserwacyjnych, jakie prowadzone będą na danym obszarze.
Na podstawie art. 164 ust. 3 ustawy – Prawo wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych, przeznaczonych w szczególności na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Środki finansowe na pomoc państwa dla spółek wodnych są planowane w budżetach wojewodów. Wojewodowie, w ramach limitów wydatków budżetowych określonych przez ministra finansów, samodzielnie ustalają kwoty środków na poszczególne zadania, kierując się ustaloną przez siebie hierarchią potrzeb.
Fundusze na gospodarkę wodną
Od 16 listopada do 30 listopada 2009 r. m.in. jednostki samorządu terytorialnego będą mogły składać wnioski o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:
Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ /1.1/11/2009),
Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 4/PO IiŚ/2.1/11/2009), Działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009)
Na podstawie: www.mos.gov.pl
Podstawa prawna
Ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.).