W głosowaniu wzięło udział 400 posłów. Projekt poparło 395, dwóch był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Nowelizację przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zaproponowała Komisja Przyjazne Państwo. Jak argumentowali autorzy zmian, "obecnie barierą inwestycji budowlanych w Polsce jest niedostatek terenów do zabudowy, szczególnie w większych miastach, gdzie zapotrzebowanie na nowe obiekty mieszkaniowe, handlowe i usługowe jest największe". Zaznaczali, że korzystanie z tych terenów stanie się łatwiejsze, jeżeli sprawniej będzie przebiegać przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja przewiduje uproszczenie procedur związanych z tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz skrócenie czasu, w jakim muszą być one opracowywane. Ma on wynosić maksymalnie trzy miesiące.

Zmiany mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw

W noweli jest zapis wyłączający z tzw. terenów zamkniętych nieruchomości kolejowe, co ma umożliwić sporządzanie planów tych obszarów, a w efekcie prowadzenie na nich inwestycji. Wprowadzony zostaje obowiązek informowania o planach na stronach internetowych urzędów gmin.

Plany mają być opiniowane przez Państwową Straż Pożarną, Inspektora Ochrony Środowiska oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakresach odpowiadających ich kompetencjom.

Zmiany mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Dotychczasowe plany zachowają moc w stosunku do spraw, które nie zostały zakończone przed wejściem w życie nowych przepisów.