Estonia, oceniła Komisja Europejska, "dzięki determinacji i efektywnym staraniom rządu i obywateli", jako jedyny kraj spośród dziewięciu krajów UE będących na drodze do strefy euro, "wyraźnie spełnia kryteria" i jest gotowa przyjąć euro.

"Estonia osiągnęła wysoki poziom trwałej konwergencji gospodarczej i jest gotowa na przyjęcie euro z dniem 1 stycznia 2011 r. Kraj ten zasługuje na uznanie za konsekwentne prowadzenie rozważnej polityki" - oświadczył komisarz ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn przy okazji przyjętego w środę tzw. raportu z konwergencji oceniającego gotowość krajów UE nienależących do strefy euro do przyjęcia wspólnej waluty.

Tym samym Komisja przedłożyła w środę Radzie UE wniosek w sprawie przystąpienia Estonii do strefy euro. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą w lipcu ministrowie finansów 27 krajów UE (tzw. Rada ECOFIN), po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego i po poddaniu tej kwestii pod dyskusję na szczycie szefów państw i rządów, który odbędzie się w czerwcu.

Jeśli rekomendacja KE zostanie przyjęta, Estonia stanie się 17. członkiem strefy euro.

Aby przystąpić do strefy, kandydujący kraj musi spełnić cztery warunki dotyczące stabilizacji gospodarczej: sytuacji budżetowej, stabilności cen, stabilności kursu walutowego oraz konwergencji długoterminowych stóp procentowych. Warunki te muszą być spełniane w sposób trwały. Ponadto, jako piąty warunek, przepisy prawa krajowego dotyczące polityki pieniężnej muszą pozostawać w zgodzie z Traktatem UE.

Średnia stopa inflacji w Estonii w okresie 12 miesięcy, do marca 2010 r., wyniosła minus 0,7 proc., "czyli znacznie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 1,0 proc. dla tego samego miesiąca, i prawdopodobnie utrzyma się poniżej tej wartości w najbliższym okresie", stwierdza KE.