Nowe obowiązkowe polisy odpowiedzialności cywilnej lekarzy mogą być droższe niż zawierane obecnie umowy dobrowolne. Za to ewentualni poszkodowani będą mogli liczyć na lepszą ochronę i często wyższe niż obecnie maksymalne kwoty wypłat.
Lekarze prowadzący indywidualną lub grupową prywatną praktykę będą musieli zamienić posiadane dobrowolne polisy odpowiedzialności cywilnej na obowiązkowe. To efekt wejścia w życie z początkiem roku ustawy o zawodach lekarza i dentysty, która nałożyła na te grupy obowiązek posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej. Pierwotnie zakładano, że ten obowiązek obejmie też lekarzy pracujących na etatach w ZOZ, ale ostatnio Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało oficjalną interpretację przepisów, z której wynika, że nie muszą oni kupować polis, bo za ich błędy odpowiada ich zakład pracy. Nadal jednak pozostaje kwestia ich odpowiedzialności jako pracowników.

Cena jeszcze nieznana

Nie jest jeszcze jasne, jakie skutki finansowe będzie miało nowe prawo dla lekarzy prowadzących prywatną praktykę. Nie ma bowiem ostatecznej wersji rozporządzenia ministra finansów, określającego warunki obowiązkowego OC i wysokość sum gwarancyjnych. Do czasu pojawienia się tych przepisów towarzystwa wstrzymują się z podawaniem jakichkolwiek szacunków, dotyczących cen takich polis.
Z projektu wynika jedna dobra informacja dla tej grupy: ci, którzy mają polisę dobrowolną, nie będą musieli kupować obowiązkowej od razu po wejściu w życie rozporządzenia. Projekt rozporządzenia przewiduje zasadę, że muszą oni kupić ubezpieczenie obowiązkowe, gdy dobrowolne wygaśnie. Oznacza to, że ci, którzy kupili polisę na początku tego roku, będą musieli szukać ochrony dopiero za kilka miesięcy.

Zobacz pełną treść:

Wypłaty z lekarskiego OC mogą sięgnąć 100 tys. euro