Najczęściej sąd ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu, gdy dłużnik lub inni uczestnicy postępowania zgłosili propozycje układowe już przy wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd może jednak z urzędu uznać, że zachodzą przesłanki do ogłoszenia takiej upadłości, mimo że dłużnik oraz inni uczestnicy nie wystąpili z propozycjami restrukturyzacji zobowiązań upadłego. W takim przypadku upadły ma obowiązek w ciągu miesiąca zgłosić propozycje układowe, uzgodnić je oraz razem z nimi przedłożyć rachunek przepływów pieniężnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy. Jednakże rachunek przedkłada wówczas, gdy miał obowiązek prowadzić dokumentację umożliwiającą sporządzenie go.

Możliwość złożenia propozycji układowych

W ciągu miesiąca propozycje układowe wraz z uzasadnieniem i dołączonym rachunkiem może również zgłosić nadzorca sądowy albo zarządca i, wyjątkowo, również wierzyciel. Takie prawo mają jednak tylko wierzyciele, którzy wnioskowali o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i złożyli wówczas propozycje układowe.

Sędzia komisarz ma prawo wydłużyć do trzech miesięcy termin do złożenia propozycji układowych.

Robi to na przykład, gdy:

● trzeba przeprowadzić gruntowną analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa i ustalić, czy układ będzie możliwy do wykonania,

● zachodzi konieczność negocjowania z wierzycielami, którzy wprawdzie nie zostali objęci układem, lecz dokonane podczas tych rozmów ustalenia będą miały wpływ na wykonanie układu oraz na jego kształt.

Ważne

Sąd może zmienić sposób prowadzenia postępowania z mającego na celu zawarcie układu na postępowanie likwidacyjne wówczas, gdy nikt z uprawnionych do złożenia propozycji układowych (tzn. upadły, zarządca, nadzorca sądowy, wierzyciel, który zawnioskował ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu) nie wystąpił w terminie z propozycjami układowymi