Przy zakładaniu pierwszej firmy pomocne są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP). Oferują one młodym przedsiębiorcom pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego, przez pisanie umów i udzielanie porad prawnych, czy wspieranie w reklamie i promocji, aż do pozyskiwania dotacji lub pożyczek.

Z pomocy AIP może skorzystać każda osoba, która nie ukończyła 30. roku życia. Nie trzeba posiadać biura ani osobowości prawnej. Użycza ich AIP. Aby nawiązać z AIP współpracę, należy wypełnić wniosek na stronie internetowej: www.inkubatory.pl. Pakiet usług miesięcznie kosztuje 244 zł.

Studenci mogą też założyć firmę, wykorzystując standardową procedurę. W takim wypadku przede wszystkim należy dokonać wyboru formy prawnej, pod jaką będzie prowadzona działalność gospodarcza. Najprostsza i najczęściej wybierana jest indywidualna działalność gospodarcza. Jeśli w biznes ma być zaangażowanych więcej osób, warto pomyśleć nad spółką cywilną lub jedną ze spółek handlowych.

Rejestracja firmy

Od kwietnia 2009 roku osoba, która chce założyć firmę, musi złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jedynie w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy (w dużych miastach). W takim przypadku urząd weryfikuje treść wniosku i przesyła dalej dane do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, urzędu statystycznego, który nadaje mu numer REGON, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Integralną częścią wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest zgłoszenie, dzięki któremu otrzymuje się z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej numer REGON oraz z urzędu skarbowego NIP.

We wniosku rejestracyjnym należy też określić zakres wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz wskazać miejsce siedziby firmy. Wnioski o wpis są wolne od opłat.

Działalność gospodarczą można podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy to przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz wspólników spółki cywilnej).